Navigácia

Kalendár akcií

Ponúkame žiakom Zvonenie História školy Rodák z Hornej Stredy

O ŠKOLE

Rodák z Hornej Stredy

    MVDr. Jozef Marek, PhDr.   

     Narodil sa v roku 1868 v Hornej Strede. Bol jeden z najvýznamnejších predstaviteľov svetovej veterinárnej medicíny, profesor VŠ zverolekárskej v Budapešti. Pamätná tabuľa bola odhalená v roku 1988 pri príležitosti 120. výročia narodenia.

   Pochádzal z rodiny slovenského maloroľníka. Vyštudoval veterinárstvo (PhDr. MVDr.). Už ako 33-ročného ho vymenovali za riadneho profesora na vysokej škole zverolekárskej v Budapešti. Mimoriadne prispel v celosvetovom meradle k povzneseniu internej veterinárnej medicíny. Jeho kniha o zverolekárskej diagnostike z roku 1905 vyšla v šiestich nemeckých a v štyroch maďarských vydaniach, naposledy v Jene roku 1960. Ním zostavená špeciálna patológia a terapia domácich zvierat dosiahla 11 vydaní. Jeho spisy vyšli takmer vo všetkých svetových jazykoch.
Považovali ho za jedného z najvýznamnejších veterinárov. Bol členom Maďarskej akadémie vied. Šesť vysokých škôl mu udelilo čestné doktoráty a členstvom ho poctili vrcholné veterinárne inštitúcie v USA, Anglicku, Grécku, Juhoslávii, Švédsku, Fínsku a vo Francúzsku. Zomrel 07.09.1952.