Navigácia

Kalendár akcií

2 % z dane príjmov Zápis do 1. ročníka Pre rodičov prvákov Ako správne písať Ako sa učiť Ako sa dobre učiť Testovanie piatakov NOVEMBER 2018 Poradenstvo Povinná školská dochádzka Rozpis zvonení Dôležité termíny pre rodičov deviatakov Askoll Potvorice-Duálne vzdelávanie Polročné vysvedčenie 2018/2019 Úrazy cez prázdniny Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Žiadosť o prijatie žiaka do ZŠ Žiadosť o individuálne začlenenie žiaka

Rodičom

Zápis do 1. ročníka

Jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup do školy. Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre rodičov. 
V dnešnej náročnej, uponáhľanej dobe plnej moderných výdobytkov techniky, keď sa stále hovorí o dôležitosti vzdelania, akosi očakávame, že dnešné deti sa rýchlo, niektoré ešte v škôlke, naučia čítať, písať, počítať, dokonca zapnúť, vypnúť počítač, naštartovať internet či ovládať mobilný telefón. 
Veľkým prínosom doby je zároveň skutočnosť, že detskí psychológovia, špeciálni pedagógovia a výchovní poradcovia sa čoraz viac sústreďujú na psychickú a sociálnu pripravenosť detí pred nástupom do školy. 
Najznámejším hlavným kritériom pre vstup do prvej triedy je vek dieťaťa. Empiricky stanovená veková hranica – dosiahnutie 6. roku – má v našom školstve dlhoročnú tradíciu. Väčšina detí, ktoré dovŕšia šiesty rok života pred začiatkom školského roka, je schopná bez väčších problémov začať školskú dochádzku a prijať novú rolu školáka. Povinnosťou rodičov je prihlásiť dieťa do základnej školy. 

Zápis do prvého ročníka základnej školy sa koná každoročne od 1. apríla do 30. apríla. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé a ak o to požiada rodič alebo iný zákonný zástupca, lekár alebo riaditeľka predškolského zariadenia, odloží mu riaditeľ ZŠ (v zmysle §5 ods.3 písm. B z. č. 596/2003 Z. z. )začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. 
O možnosti odložiť začiatok povinnej školskej dochádzky škola informuje zástupcu žiaka pri zápise. Ak zástupca žiaka požiada o to, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka, k žiadosti priloží vyjadrenie okresnej pedagogicko-psychologickej poradne a lekára. 
 Dôvody na odklad školskej dochádzky:

- dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi, 
- nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky, 
- má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety, 
- dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici, 
- nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu, 
- nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu, 
- nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie jesť  príborom, 
- nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek), 
- dieťa je nezrelé, neposedné, netrpezlivé. 

Čo by mal budúci prvák vedieť- link TU.

Pokiaľ sa u žiaka prvého ročníka základnej školy v priebehu prvého polroka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, môže orgán štátnej správy v školstve na základe návrhu riaditeľa školy a po prerokovaní so zákonnými zástupcami dodatočne odložiť plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci rok. 

Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku, ak tento zákon neustanovuje inak (§61 a ods.1). 

Existuje aj možnosť predčasného nástupu do základnej školy, ktorá je určená „deťom s predčasne rozvinutými školskými schopnosťami“, ale iba na odporúčanie pedagogicko-psychologickej poradne. 

Samotný dátum narodenia však nemôže byť jediným kritériom rozhodnutia o nástupe dieťaťa do 1. triedy. Aj pred 1. septembrom sa totiž rodia napríklad nedonosené deti, ktorých vývoj môže byť oneskorený, a naopak, po 1. septembri sa môžu narodiť deti vysoko inteligentné či s dynamickejším vývojom. 
Vždy je pritom potrebné rešpektovať individualitu dieťaťa a sledovať aj podnetnosť rodinného prostredia. 

Prihlasovacia povinnosť a starostlivosť o školskú dochádzku 
Zákonný zástupca dieťaťa, pestún alebo občan, prípadne ústav, ktorému bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy, je povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas. Ak prihlási žiaka na dochádzku do školskej jedálne alebo školského klubu, je povinný dbať o to, aby aj tam žiak dochádzal pravidelne a včas. 

Postup pri zápise žiaka do školy:
Zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré je zdravotne postihnuté, sa odporučí, aby s dieťaťom navštívil špeciálno-pedagogickú alebo pedagogicko-psychologickú poradňu, ktorá sprostredkuje, aby dieťa absolvovalo príslušné vyšetrenia, a pripraví dokumentáciu, na základe ktorej riaditeľ špeciálnej školy podľa §16 zákona SNR č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov rozhodne o zaradení alebo nezaradení dieťaťa do špeciálnej základnej školy. 
O mieste a termíne zápisu do základnej školy rozhodne riaditeľ školy zverejnením oznamu na všeobecne prístupnom mieste. Pri zápise sa môže zvážiť predovšetkým výučba cudzích jazykov, ponuka záujmových krúžkov, školského klubu detí, školskej jedálne ako aj projekty, do ktorých je škola zapojená. 
Zápisu dieťaťa do prvého ročníka sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. 
Je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

NAŠA ŠKOLA V HORNEJ STREDE PONÚKA:

 • Jednozmenné vyučovanie pre 1. až 9. ročník.
 • Školský klub detí - družina od 11,10 do 15,30 hod.
 • V budove školy je aj materská škola.
 • Stravovanie v školskej jedálni priamo v budove školy.
 • Informatická výchova od 2. ročníka.
 • Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka.
 • Vyučovanie ruského jazyka od 6. ročníka.
 • Novú modernú Jazykovú učebňu
 • Vynovené šatne, toalety a chodba pri telocvičniach
 • Internetová žiacka knižka
 • Individuálny rozvoj schopností žiakov.
 • Nízke počty žiakov v triedach.
 • Plavecký výcvik pre žiakov 3. - 4. ročníka v SPŠ Bzinská 11, N.Mesto n/V - obecný úrad Horná Streda prepláca žiakom dopravu.
 • Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov II. stupňa - obecný úrad Horná Streda prepláca žiakom dopravu.
 • Škola v prírode pre I. stupeň - obecný úrad Horná Streda prepláca žiakom dopravu.
 • Rôznorodá krúžková činnosť.
 • Nový školský nábytok v triedach 1.stupňa s novou parketovou podlahou
 • Nové plastové okná
 • Nové žalúzie v triedach
 • Interaktívne tabule
 • Projektory
 • Nový školský rozhlas v triedach
 • Učebňa informatiky s PC aj s interaktívnou tabuľou
 • Wifi pripojenie na internet
 • Prírodovedná učebňa
 • Školské dielne
 • Bezdrôtové mikrofóny s reproduktorom
 • Školská knižnica
 • Spoločenská miestnosť
 • Jedáleň
 • Cvičná kuchynka pre žiakov
 • Nové - vynovené WC pre chlapcov
 • Dve telocvične = malá a veľká 
 • Stolnotenisové stoly pre stolný tenis - ping pong
 • Florbalové hokejky
 • Multifunkčné ihrisko
 • Školský dvor
 • Zvonenie hudbou-pesničkami
 •  

Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ v Hornej Strede pre školský rok 2019/ 2020 bol v piatok 12. apríla 2019 v čase od 14:00 h do 17:00 h v učebni 4.triedy v priestoroch základnej školy na poschodí. Zápisu sa zúčastnili zákonní zástupcovia spolu s deťmi. Zapísali sme 21 budúcich prvákov.

Je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu + vypísaný dotazník a poplatok 25, - €  na učebné pomôcky pre prvákov.

 

Komisia pre zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020:

Mgr. Gabriela Bartovičová - predseda komisie pre zápis do 1.ročníka,

členovia komisie: Mgr. Mária Barbušinová, Mgr. Ingrid Palková, Mgr. Barbora Zacharová.

Tlačivá na stiahnutie -  Žiadosť o prijatie do 1. ročníka,   Dotazník pre zápis do 1. ročníka TUŽiadosť odklad povinnej školskej dochádzky.