Navigácia

Kalendár akcií

2 % z dane príjmov Zápis do 1. ročníka Pre rodičov prvákov Ako správne písať Ako sa učiť Ako sa dobre učiť Testovanie piatakov NOVEMBER 2018 Poradenstvo Povinná školská dochádzka Rozpis zvonení Dôležité termíny pre rodičov deviatakov Askoll Potvorice-Duálne vzdelávanie Polročné vysvedčenie 2018/2019 Úrazy cez prázdniny Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Žiadosť o prijatie žiaka do ZŠ Žiadosť o individuálne začlenenie žiaka

Rodičom

Polročné vysvedčenie 2018/2019

 

 

Metodické usmernenie

k vydávaniu vysvedčení v základnej škole, strednej škole  a špeciálnej škole

č. 1 /2012

vydaný Krajským školským úradom v Trenčíne dňa 9.1.2012

 

 

     Krajský školský úrad v Trenčíne v záujme zjednotenia informácií k vydávaniu vysvedčení  v základnej škole, strednej škole a špeciálnej škole  v súlade  so zákonom č.245/208 Z.z.  o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) v znení zákona č. 37/2011 Z.z. a s vyhláškou č.231/2009 Z.z. o podrobnostiach organizácii školského roka  na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách    v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z    vydáva toto metodické  usmernenie.

 

Čl. 1

 

Zmeny vo vydávaní vysvedčení

 

1.      V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka  triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu  a správania žiaka za prvý polrok1)

Tento výpis nie je verejnou listinou.

 

2.      Vysvedčenie za prvý polrok sa vydá na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.1)

 

3.      V posledný vyučovací deň školského roka sa vydá žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za obidva polroky príslušného školského roka. 2)

 

4.      V posledných ročníkoch vzdelávacích programov stredných škôl a odborných  učilíšť sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni pred začiatkom záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky.2)

 

 

Čl. 2

 

Forma polročného vysvedčenia

 

1. Základná škola a stredná škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka           školského roka výpis slovného hodnotenie alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za  prvý polrok. Formu výpisu si určí škola, resp. triedny učiteľ sám.3)

 

 

Čl. 3

 

Účinnosť

 

Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť od 10. januára 2012.

 

 

                                                                                                              Ing. Ondrej Divinský v.r.

                                                                                                             prednosta

                                                                                                              KŠÚ Trenčín

 

______________________________

1 § 55 odsek 10 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení zákona č.37/2011 Z.z

2 § 55 odsek 11 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení zákona č.37/2011 Z.z.

3 str. 13 v časti  2. Školy , POP 2011/2012 

 

Tlačivá na stiahnutie: Žiadosť ZZ.doc, Metodické usmernenie k vydavaniu vysvedčení.doc