Navigácia

Kalendár akcií

Výchovný poradca Harmonogram pre 2018/ 2019 Duálne vzdelávanie: Testovanie piatakov NOVEMBER 2019 Poruchy učenia Poruchy správania Integrácia žiakov a poruchy učenia Dôležité termíny pre žiakov 9.ročníka a ich rodičov Stredné školy Desatoro deviataka Informácie pre deviatakov PRE DEVIATAKOV: Pred štartom na strednú školu Osemročné gymnázium Informácie pre rodičov žiakov 5.ročníka Bilingválne gymnázium Povinná školská dochádzka REŠPEKT! Vzor odvolania Pomoc psychológa Testovanie 9-2019 Linky - kontakty

Výchovný poradca

Vzor odvolania

 

V Z O R    O D V O L A N I A  proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na strednú školu

Meno a priezvisko, adresa bydliska s PSČ (zákonného zástupcu žiaka)

 

Názov a adresa školy

                                                                                                 (strednej školy, ktorá rozhodnutie  vydala)

                                       

                                                                                                                                 Miesto a dátum  (podania odvolania)

 

VEC

         Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na strednú školu

                                 Podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podávam odvolanie proti rozhodnutiu (uviesť číslo rozhodnutia) zo dňa

(uviesť dátum vydania rozhodnutia) riaditeľa školy (uviesť presný názov školy) o neprijatí na štúdium do 1. ročníka v školskom roku (uviesť príslušný školský rok).

                             Môj syn (dcéra) (uviesť meno a priezvisko), narodený(á) (uviesť dátum narodenia alebo rodné číslo) nebol(a) prijatý(á) do študijného/učebného odboru (uviesť

kódové číslo a názov odboru) z dôvodu (uviesť dôvod neprijatia uvedený  v rozhodnutí o neprijatí na štúdium).

                            Odvolanie podávam z dôvodu (uviesť dôvod alebo dôvody podania odvolania proti neprijatiu žiaka/žiačky na štúdium na strednej škole, špeciálnej strednej škole,

odborom učilišti alebo praktickej škole).

 

                                                                                             Vlastnoručný podpis

                                                                                     (zákonného zástupcu žiaka)

 

 

Poznámky :

 • Zákonný zástupca podáva odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
   
 • Zákonný zástupca môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo.
   
 • Ak zákonný zástupca vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať.
   
 • Stredná škola, špeciálna stredná škola, odborné učilište alebo praktická škola, ktorá napadnuté rozhodnutie o neprijatí vydala, môže o odvolaní rozhodnúť sama, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie (autoremedúra).
   
 • Ak stredná škola, špeciálna stredná škola, odborné učilište alebo praktická škola, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala nerozhodne o odvolaní, predloží ho aj so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu a upovedomí o tom zákonného zástupcu žiaka.
   
 • Odvolacím orgánom je správny orgán vyššieho stupňa nadriadený príslušnej strednej škole, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala a tým je v štátnych stredných školách príslušný samosprávny kraj.
   
 • Pre štátne špeciálne stredné školy, odborné učilištia a praktické školy je odvolacím orgánom príslušný krajský školský úrad.
   
 • Ak sú pre to dôvody, samosprávny kraj alebo krajský školský úrad rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie o neprijatí žiaka na štúdium potvrdí.
   
 • Proti rozhodnutiu samosprávneho kraja alebo krajského školského úradu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať.