Navigácia

Kalendár akcií

Charakteristika ŠKD Zaraďovanie detí

Školský klub

Zaraďovanie detí

        Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej žiadosti podanej ich zákonnými zástupcami najneskôr do 10.septembra príslušného školského roka. O zaradení dieťaťa do klubu detí rozhoduje riaditeľ školy. Do klubu detí sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásení na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní. Poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uhrádza pani vychovávateľke. V prípade, že dieťa nenavštevovalo po celý mesiac ŠKD zo závažných dôvodov  je v danom mesiaci oslobodené od poplatku. Aj v tomto prípade je evidované ako člen ŠKD. Každé dieťa prijaté do ŠKD má zavedený Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí, v ktorom sú okrem jeho osobných údajov uvedené aj informácie o predpokladanom rozsahu  pobytu dieťaťa v ŠKD počas celého školského roka a odchýlky v dennej dochádzke dieťaťa, ktoré rodič oznamuje vychovávateľke vopred písomne. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič vždy písomne. Deti bez písomného ospravedlnenia neuvolňujeme.