Navigácia

Kalendár akcií

FOTOALBUM MŠ: Informácie o zápise detí do MŠ OZNAMY: Pedagogické poradenstvo pre rodičov Rady pre rodičov škôlkárov Rozvoj reči dieťaťa Problémy a ich eliminovanie Žiadosť o prijatie do MŠ Školský poriadok MŠ 2015/ 2016 Správa o VVČ 2012/2013 Správa o VVČ 2011/2012 Výučba anglického jazyka Rozlúčka s predškolákmi 2012/2013 Správa o VVČ 2013/2014

OZNAMY:

OZNÁMENIE O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY Horná Streda  pre školský rok 2017 / 2018

 

Zápis detí do Materskej školy Horná Streda 916 24 sa uskutoční v termíne od  09.5.2017 do 13.5.2017

v čase od 10.00 do 14.00 hod. v priestoroch MŠ                               

Zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, možno vopred dohodnúť so zástupkyňou riaditeľky pre materskú školu Bc.Jankechovou  mimoriadny termín zápisu.

 

kontakt riaditeľ ZŠ s MŠ: 032 7773175                             

kontakt Materská škola:   032 7773102

                                                                                                                                                                                           riaditeľ ZŠ s MŠ Horná Streda

 

Podmienky zápisu :

Do materskej školy sa prijíma spravidla dieťa vo veku od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné  materiálne, personálne,  bezpečnostné a iné podmienky a dieťa ovláda základné hygienické a sebaobslužné činnosti.

 

 Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky stanovené školským zákonom (§ 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní), a to:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Ďalšie podmienky prijímania určené riaditeľkou po prerokovaní v pedagogickej rade a so zriaďovateľom sa budú uplatňovať v prípade, ak počet žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2016/2017 bude vyšší ako voľná kapacita materskej školy.

  • Na školský rok 2017/2018 budú prijaté deti s nástupom k 02.09.2017.
  • Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do MŠ budú posudzované žiadosti, ktoré zákonný zástupca doručil do MŠ do 13. mája 2017 vrátane.
  • Rozhodnutie o prijatí / neprijatí do materskej školy vydá riaditeľ ZŠ s MŠ po prerokovaní organizácie školského roka so zriaďovateľom školy najneskôr do 30.06.2017. Rozhodnutie si po tomto termíne prevezme zákonný zástupca v MŠ osobne.

 

 Forma a priebeh zápisu:

a)     zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca) spravidla aj spolu s dieťaťom,

b)     zápis sa uskutoční formou pohovoru s rodičom, pre možnosť adaptačného

        pobytu dieťaťa,

c)     zákonný zástupca prinesie písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy   s potvrdením od lekára o zdravotnom stave dieťaťa, ktorú si môže vopred        vyzdvihnúť v MŠ, alebo nájsť na webovom sídle školy, rodný list dieťaťa.

Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu:

  • Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy.
  • Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie do MŠ je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
  • V prípade, že má dieťa rozhodnutie o dodatočnom odklade povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca ho predloží riaditeľovi školy spravidla do 15. júna 2017 spolu so žiadosťou a s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

 

Organizácia zápisu

Termín vydávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie:  

v čase prevádzky MŠ od 2.5.2017 do 6.5.2017.

  

Termín odovzdania žiadostí na predprimárne vzdelávaniedo 13. mája 2017.

Termín osobného prevzatia rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy: po 30.6.2017.

 

Prijatie dieťaťa do materskej školy:

Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky materskej školy podľa zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhláške č.306/2008Z.z. o materskej škole  v znení neskorších predpisov po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy.

Prijatiu zdravého, alebo zdravotne znevýhodneného dieťaťa predchádza adaptačný, alebo diagnostický pobyt po dohode s riaditeľkou školy. O forme pobytu sa rozhodne vzhľadom na individualitu a osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptácie, a v záujme jeho zdravého vývinu, môže  riaditeľ po konzultácii s rodičmi, s  učiteľkami  alebo na základe písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas), alebo o ukončení tejto dochádzky. 

 

Tešíme sa na nové detičky a ich rodičov!!!!                            

Na stiahnutie=Žiadosť o predprimárne vzdelávanie.