Navigácia

Kalendár akcií

Zmluvy, faktúry

ZOZNAM FAKTÚR:

Zákonom NR SR č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.40/1964 Občiansky zákonník a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa od 1.1. 2011 ukladá obciam a iným založeným organizáciám, povinne zverejňovať na svojom webovom sídle:
a) zmluvy uzatvorené po 1.1.2011týkajúce sa používania verejných prostriedkov (okrem pracovných zmlúv a dohôd o práci vykonanej mimo pracovného pomeru) a nakladania s majetkom obcí a štátu
b) objednávky týkajúce sa používania verejných prostriedkov
c) faktúry týkajúce sa používania verejných prostriedkov

 

  Zmluvy ,   faktúry, faktúry-jedáleň.