Navigácia

Kalendár akcií

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk 1AJ
Anglický jazyk 1ANJ
Angličtina hrou ANH
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CME
Cvičenia zo slovenského jazyka CZS
Dejepis DEJ
Etická výchova I.stupeň ETV1
Etická výchova II.stupeň ETV2
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hravá informatika HIF
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova NBV
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PRV
Ruský jazyk 2RJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná výchova a športová výchova TSV
Tvorivé dielne TVD
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2019.0.1177 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2019