Navigácia

Kalendár akcií

VVČ 2010 VVČ 2009

Správa o VVČ

VVČ 2010

 

                                                                                 

Základná  škola   s  materskou   školou   H o r n á  S t r e d a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

 

za školský rok 2009/ 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Na vedomie:  Ľubomír Krajňanský

                                                                                                                    starosta

 

 

 

 

                                                                                                            Ing, Libuša Zigová

                                                                                                                 predseda RŠ

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Alena Hanichová

Prerokovaná na hodnotiacej pedagogickej rade 30.6.2010
Správa je vypracovaná podľa vyhlášky 9 MŠ SR zo 16.12.2005.

 

 

 1. Základnéidentifikačné údaje o škole:

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Horná Streda

 

Adresa školy: 916 24  Horná Streda 391

 

Tel:  032 / 777  31 75,  777 31 12

 

Internetová adresa: www.zssmhstreda.edupage.org

e-mail: zssmsh.streda@stonline.sk

              zssmshorna.streda@gmail.com

 

Zriaďovateľ: Obec Horná Streda

 

Riaditeľ:   Mgr. Alena Hanichová   032 / 7773175

Zástupca:  Mgr. Viliam Žitňanský  0949/166409

Zástupca MŠ:  Eva Božiková

Výchovný poradca: Ing. Jarmila Bohovicová 0902 507 664

Predseda Rady školy:  Ing. Libuša  Zigová    0907 216 251

 

Vedenie MZ a PK:

      MZ 1. – 4.ročník                                        Mgr. Ingrid Palková

      PK spol.-vedných predmetov                     Mgr. Lenka Pavlovičová

      PK prírodovedná                                       Mgr. Tomáš Bunček

      PK výchovných predmetov                         Mgr. Lenka Markušová

 

Koordinátori na ZŠ:

      Prevencia drogových závislostí                    Mgr. Tomáš Galbavý

      Správca počítačovej siete                           Mgr. Tomáš Bunček

            Environmentálna výchova                            Mgr. Tomáš Galbavý

            www stránka                                              Mgr. Tomáš Bunček

            Školská kronika                                         Mgr. Ingrid Palková

 

     Zameranie školy v školskom roku 2009/ 2010

 • na výučbu anglického jazyka od 1. ročníka,
 • na tvorbu a ochranu životného prostredia – environmentálne projekty,
 • na výučbu práce s počítačom,
 • 1.st. - variant jazykový – vyučovanie AJ 
 • 2.st. – variant 2
 • Informatika – nepovinný predmet v 7. – 9. roč.,
 • EV navštevovalo 8 žiakov a  NV katolícku  104 žiakov,
 • učitelia v mimovyučovacom čase pripravujú žiakov na súťaže.

 

2. Údaje o žiakoch školy za školský rok 2009/ 2010

 

 

Ročník

Stav k 15. 9. 2009

Stav k 30. 6. 2010

Počet

tried

Počet žiakov

Z toho Integro-vaných

Počet žiakov

 v ŠKD

Počet

tried

Počet žiakov

Z toho Integro-vaných

Počet žiakov

 v ŠKD

1.

1

12

0

9

1

12

0

10

2.

1

15

0

10

1

16

0

10

3

1

10

0

3

1

10

0

3

4.

1

7

0

3

1

7

0

2

5.

1

14

1

0

1

14

1

0

6.

1

8

0

0

1

8

2

0

7.

1

17

0

0

1

19

0

0

8.

1

15

0

0

1

15

0

0

9.

1

14

0

0

1

14

1

0

Spolu

9

112

1

25

9

115

3

25

 

 

 

 

3. Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ

 

 

POČET  ŽIAKOV

Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH

POČET  TRIED

SPOLU

DIEVČATÁ

 

ODKLAD

 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ

 

 

 

12

8

1

0

1

 

 

 

4. Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

 

     Z celkového počtu  14 žiakov, všetci boli prijatí na stredné školy a učilištia nasledovne:

    Gymnázium P. de Coubertin, Piešťany                             1 žiačka

    Gymnázium sv. Michala Arch., Piešťany                          1 žiačka

    OA Milana Hodžu, M. Rázusa, Trenčín                           1 žiačka

    SZŠ Daxnerova 6, Trnava                                              1 žiačka           

   SOŠ, Športová Stará Turá                                               1 žiak               4-ročný odbor

   SOŠ Bzinská ul. Nové Mesto  N.V.                                2 žiaci              4-ročný odbor

   SOŠ Piešťanská ul., NMnV.                                           3 žiačky            4-ročný odbor

   SOŠ , Zigmundíka 334, Vrbové                                       1 žiačka           4-ročný odbor

   SOŠ, obchodu a služieb, Mojmírova, Piešťany             1 žiačka           4- ročný odbor

   SOŠ, Jánošíkova, MNnV                                                1 žiak               3-ročný odbor

   Talentových skúšok sa úspešne zúčastnila 1 žiačka ôsmeho ročníka:

   Bilingválne gymnázium Žilina                                             1 žiačka  ôsmeho ročníka

 

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka:

 

Celoslovenského testovania sa v tomto  školskom roku v  riadnom termíne zúčastnilo 14 žiakov, z toho 1 so ŠVVP  .

 

 

 

Naši deviataci

Celoslovenský priemer

Percentil školy

Slovenský jazyk

 61,4 %

                 67,6 %

                    27,1

Matematika

42,9 %

60,1 %

10,0

 

 

 

 5.  Počet zamestnancov a ich kvalifikácia

 

 • počet pedagogických pracovníkov             12
 • počet prevádzkových pracovníkov5 - /z toho 1 upratovačka  na čiastočný                      

                                                                             úväzok/

 • počet učiteľov na 1.st.                               5 -  kvalifikovaní
  • počet učiteľov na 2.st.                             6 -  kvalifikovaní                                                                                    
 • počet dôchodcov                                      1 -  kvalifikovaný

 

ŠKD

 • počet vychovávateliek v ŠKD                   1 – spĺňa kvalifikačný predpoklad

 

 • počet pedagogických pracovníkov             2 – spĺňajú kvalifikačný predpoklad
 • počet prevádzkových pracovníkov1 – spĺňa kvalifikačný predpoklad
          ŠJ
 • počet prevádzkových pracovníkov3 – spĺňajú kvalifikačný predpoklad

 

6. Ďalšie vzdelávanie

 

V oblasti ďalšieho vzdelávania si naši pedagógovia rozširovali svoje vedomosti nasledujúcimi spôsobmi:

 • konzultačno-metodické semináre – drogová závislosť Mgr. Galbavý,
 • jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa Mgr.Palková,
 • uvádzanie začínajúcich učiteľov do praxe – Mgr. Pavlovičová, Mgr. Bohovicová.

 

Okrem uvedených školení sa zamestnanci zúčastňovali rôznych školení podľa aktuálnych ponúk.

 

 

7.  Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

 

Trieda

1.A

2.A

3.A

4A

5.A

6.A

7.A

8.A

9.A

1.-4.

5.-9.

1.-9.

Počet žiakov

12

16

10

7

14

8

19

15

14

45

70

115

Integrovaní

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

3

3

Oslob.od pov.doch.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Oslob.od vyuč.pred.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Odklad pov. šk. d.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Počet ž. v ŠKD

10

10

3

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Odhlásenie zo ZŠ

1

 

 

 

 

1

1

1

 

1

3

4

Prihlásenie do ZŠ

1

1

 

 

 

   1

3

1

 

   2

5

7

Plnenie škol.doch.mimo úz.SR

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

P r o s p e c h

Prospeli

12

16

9

7

14

7

19

15

13

24

68

112

Výborný prospech

9

 7

4

 3

5

1

  3

  3

3

23

15

 42

Žiaci vyž.osob.starostl.

 

 

1

 

1

2

 

 

 

 

3

  3

Návrhy na vyšetr.PPP

2

 

1

1

 

1

1

0

1

4

3

 7

Neprospeli

 

 

1

 

 

1

 

 

1

1

2

3

Neklasifikovaní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opravné skúšky

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Opakovanie ročníka

 

 

1

 

 

1

 

 

1

1

2

3

P r i e m e r n á     z n á m k a

Slov. jaz. a literat.

1,25

1,56

1,33

1,4

1,79

2,25

1,84

2,08

1,93

 

 

 

Cudzí jazyk

1,25

1,56

1,11

1,3

1,79

2,13

1,79

2,31

2,62

 

 

 

Matematika

1,25

1,5

1,22

1,85

1,86

2,63

2,05

2,62

2,36

 

 

 

Ostat. klasif. predm.

1,2

1,04

1,15

1,32

1,05

1,94

1,25

1,67

1,11

 

 

 

S p r á v a n i e

Zníž. znám. – správ.

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

2

2

D o c h á d z k a

Vymeškané hodiny

850

875

831

633

701

543

1508

1053

1174

3189

4979

8168

Priemer

67,7

56,2

92,3

90,4

50,1

62,7

79,4

81

83,9

76,6

71,4

 

Neosprav. hodiny

 

 

132

 

 

17

 

2

1

132

20

152

 

 

Krúžková činnosť:

 

NÁZOV KRÚŽKU

PRE KOHO JE URČENÝ

 VEDÚCI KRÚŽKU

ANGLIČTINA HROU

I. stupeň

Ingrid Palková

KONVERZÁCIE Z AJ

II.stupeň

Vanda Nižnanská

TANEČNÝ

I. stupeň

Ingrid Palková

STRELECKÝ KRÚŽOK

II.stupeň

Tomáš Galbavý

MLADÍ PRIATELIA PRÍRODY-1.sk.

I. a II. stupeň

Tomáš Galbavý

MLADÍ PRIATELIA PRÍRODY-2.sk.

I. a II. stupeň

Tomáš Galbavý

ŠPORTOVÝ

I. stupeň

Viliam Žitňanský

POČÍTAČOVÝ

I.stupeň

Ingrid Palková

VARENÍ - PEČENÍ- 1.skup.

I.  a  II. stupeň

Jarmila Bohovicová

VARENÍ - PEČENÍ- 2.skup.

I.  a  II. stupeň

Jarmila Bohovicová

STRAŠIDELNÁ MATEMATIKA

II.stupeň

Jarmila Bohovicová

TANEČNÝ

II.stupeň

Vanda Nižnanská

FUTBALOVÝ

I.  a  II. stupeň

Viliam Žitňanský

MATEMATICKÝ- 1 h/ týž.

II. stupeň

Tomáš Bunček

BASKETBALOVÝ

I.  a  II. stupeň

Viliam Žitňanský

HRAVÁ RUŠTINA- 1.h/ týž.

II. stupeň

Alena Hanichová

HUDOBNO-SPEVÁCKY- 1h/ týž.

I.  a  II. stupeň

Ján Sabo


    Úspechy žiakov v súťažiach

 

Podjavorinskej Bzince:               3. miesto obvod. kolo 

 

Florbal:                                       2. miesto oblast. kolo         3. miesto okresné kolo

 

Basketbal  chlapci:                     2. miesto oblast.kolo           2. miesto  okresné kolo

 

Tvarovanie vizovického cesta:   5. miesto

 

 

     8. Inšpekčná činnosť

       Štátna školská inšpekcia u nás v školskom roku 2009/2010 nebola.

 

     9. Vnútroškolská kontrola

Bola zameraná na:

- získanie prehľadu o úrovni výchovno – vzdelávacieho procesu,

- získanie prehľadu o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov a výchovných pracovníkov,

- sledovanie odstránenia nedostatkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti,

- získanie prehľadu o objektívnosti hodnotenia a klasifikácie žiakov jednotlivými učiteľmi. Využívali sme rozhovory, riadené rozhovory, priame alebo nepriame pozorovanie, hospitácie u každého vyučujúceho kontrolu povinnej dokumentácie, stav a úroveň dozorov, zastupované hodiny, stav a úroveň prosperity žiakov, ich správanie, úspešnosť v jednotlivých predmetoch, žiakov napomínaných k väčšej usilovnosti a zo správania. Usmerňovali a sledovali sme prácu triednych učiteľov. Sledovali sme dodržiavanie pracovného poriadku a ostatných vnútroorgani-začných usmernení. Sledovali sme prechod žiakov zo 4. roč. do 5. roč.  Kontrola a usmerňovanie hospodárenia v zmysle platných zákonov prebiehala v súlade s vyhláškami a nariadeniami.

 

Zistené pozitíva:

 

 • využívanie IKT vo vyučovaní,
 • učitelia vedia žiakov zaujať, získať ich pre mimotriedne aktivity,
 • vzájomná pomoc a spolupráca medzi učiteľmi,
 • práca so vzdelávacím programom ALBERT,
 • podpora vzdelávania učiteľov zo strany vedenia.

 

Zistené nedostatky:

 

 • vo vedení triednej dokumentácie – napr. zápisy do triednych kníh,
 • použitie farebného pera / zastupujúca učiteľka v II. ročníku /,
 • málo vzájomných hospitácií,
 • stále málo využívané pomôcky.

 

Závery pre budúci šk.rok:

 

 • stále zlepšovanie komunikácie s rodičmi a radou školy,
 • zvýšenie počtu vzájomných hospitácií,
 • častejšie využívanie názorných pomôcok na vyučovaní.

 

 

10.  P r á c a     m e t o d i c k ý c h    o r g á n o v:

 

   V školskom roku 2009 - 2010 pracovali na škole tri predmetové komisie / spoločenskovedná , prírodovedná a výchovy / a jedno metodické združenie pre 1. – 4. roč. Každá PK a MZ  si v pláne práce stanovili úlohy a tieto aj priebežne plnili.

Jednotliví vyučujúci sa zúčastňovali školení podľa aktuálnych  ponúk. 

 

 

M Z   1. - 4. ročník

 

    Vyučujúce v tomto združení uplatňovali vo vyučovaní nové poznatky, ktoré získali z ped. časopisov, seminárov a spoločných stretnutí. V učebných plánoch vymedzili základné učivo, pozornosť venovali i rozširujúcemu učivu pre nadaných žiakov. Zapojili sa do prípravy a realizácie kultúrnych programov pri príležitosti Vianočnej besiedky, Dňa matiek, Dňa Zeme. Veľkú pozornosť venovali nácviku čítania s porozumením a komunikatívnym zručnostiam detí. Veľa diskutovali o hodnotení a klasifikácii písomných aj ústnych prejavov žiakov. Pravidelne navštevovali žiacku knižnicu a viedli deti k mimoškolskému čítaniu. Aktualizovali  výstavku detských prác. K zlepšeniu kultúrneho rozhľadu detí prispeli návštevy divadelných predstavení, školské výlety a exkurzie. Zúčastňovali sa rôznych športových súťaží.

Východiská pre budúci rok:

 • zefektívniť vyučovací proces,
 • využívať pomôcky - názornosť na 1.stupni, naďalej sa zúčastňovať zasadnutí MZ,
 • pripravovať kultúrne podujatia,
 • naďalej budovať estetické prostredie tried a chodieb
 • spolupracovať s MŠ pred zápisom detí do 1. ročníka ZŠ
 • zúčastňovať sa rôznych podujatí poriadaných na okresnej úrovni,
 • pripravovať pre deti súťaže vedomostného a športového typu,
 • spolupracovať s PK pri prechode žiakov z I. na II. stupeň
 • naďalej podporovať odborný rast vyučujúcich.

PK-spoločenskovedná

 

    Členovia komisie pracovali podľa plánu. Na zasadnutiachh sa prerokovávali plánované úlohy

a aktuálne problémy SJL, AJ, D. Realizovali tieto naplánované úlohy:    

 

S l o v e n s k ý  j a z y k:

- dodržiavať platné UO pre 5.-9.ročník ZŠ, schválené MŠ SR s platnosťou od 1.9.1997,

- dodržiavať počty predpísaných diktátov a písomných prác,

- dodržiavať  časovo – tematické plány,

- zamerať sa na rozvoj komunikatívnych a písomných zručností,

- zvyšovať vedomostnú úroveň žiakov,

- využívať vo vzdelávacom procese významné sviatky a výročia, zamerať sa na oblasť  prevencie         

  drogovej závislosti a sexuálnej výchovy,          

- organizovať kultúrne podujatia a exkurzie,

- využívať metodické materiály a inúdoplnkovú literatúru k dejinám nášho regiónu. Poznávať    

  významné osobnosti, ktoré prispeli k upevneniu slovenskej štátnosti, prehlbovať rozumovú, mravnú,  

  etickú a citovú výchovu,

- spolupracovať s PK na 2. stupni pri prechode žiakov zo  4. do 5. ročníka.

 

   

A n g l ic k ý  j a z y k:

-  dodržiavali sa UO pre Aj, ktoré schválilo MŠ SR dňa 27.9.1999 splatnosťou od 1.9.2000,

-  vyučovacie hodiny boli zamerané najmä na komunikačné schopnosti žiakov,

-  podľa možností  sa žiaci na hodinách vzdelávali  on line na PC, kde pracovali na rôznych

   prístupných webových stránkach,

-  vypracovávali rôzne projektové práce, v ktorých využívali osvojené vedomosti z Aj  ,

   dopĺňali ich informáciami z encyklopédii a internetu.

 

 

D e j e p i s:

-  vyučujúca postupovala  podľa platných učebných osnov,

-  žiaci na hodinách poznávali  históriu našej oblasti,

-  pri výučbe využívali  IKT,

-  vo vyučovacom procese sa  realizovali medzipredmetové vzťahy.

PK-prírodovedná


     Práca PK bola zameraná  na plnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce a z POP. Členovia  využívali na realizáciu hlavných úloh  učivo predpísané osnovami.. Zastupovali predmety M, F CH, P a Z, zúčastňovali sa rôznych kurzov a projektov. Plnili nasledovné úlohy:

 • rozvíjať tvorivosť a samostatné myslenie žiakov,
 • venovať pozornosť slaboprospievajúcim, integrovaným i nadaným žiakom,
 • žiakom 5. ročníka zabezpečiť plynulý prechod na II. stupeň,
 • sledovať a vyhodnocovať výsledky štvrťročných písomných prác, vstupných previerok, ň,
 • uplatnovať poznatky zo štúdia odbornej literatúry,
 • používať dostupné pomôcky a didaktickú techniku,
 • využívať počítače a internet,
 • dodržiavať laboratórne práce,
 • pripraviť žiakov 9. ročníka na pohovory a na celoslovenské testovanie.


PK-výchovy


    Členovia PK – výchovy  boli všetci  zapojení do plnení vytýčených úloh, ktoré sa podarilo i splniť:

 • nad'alej žiakov zapájat' do sút'aží VV, HV, TV - zvýšit' účast' na nich, organizovat' viac školských súťaží, medziškolské zápasy - TV,
 • venovat' pozornost' talentovaným deťom a ich rozvoju,
 • zúčastňovať sa kultúrnych vystúpení, výletov a  exkurzií,
 • pracovat' na výchove mravnej, etickej, citovej, environmentálnej, budovat' vzt'ah k práci, žiakov oboznamovať s právami detí - uvedomenie si ochrany samého seba pred šikanovaním, zabránit' šíreniu rasistických názorov,
 • prostredníctvom športu viest' žiakov k zdravému spôsobu života, prevencia proti drogám a iným formám návykových látok,
 • výchova k manželstvu a rodičovstvu - kultúrne dospievanie, formy rodiny, povinnosti rodičov voči dieťaťu ,...
 • vyzdvihnút' význam environmentálnej výchovy a jej vplyv na náš život.


T e l e s n á   v ý c h o v a  bola zameraná na zvyšovanie telesnej a pohybovej zdatnosti a na upevňovanie zdravia a prípravu žiakov na športové sút'aže  poriadané na okresnej úrovni. Vytvorili sme si vlastné súťaže - vianočný ping-pongový turnaj, futbalový turnaj a na konci  školského roka basketbalový turnaj žiaci – učitelia. 

V ý t v a r n á   v ý c h o v a  bola zameraná na rozvoj tvorivosti, predstavivosti, výtvarného a estetického cítenia. Práce boli zamerané na ochranu človeka a prírody, protidrogovú tematiku, ľudové tradície (via-nočné ozdoby, kraslice, korbáče) ilustrácie kníh, tematické kreslenie. V priestoroch školy bola pravidelne obmieňaná výzdoba školy.

O b č i a n s k a  v ý c h o v a . Pani učiteľky viedli žiakov k národnému povedomiu, prehlbovali mravnú a citovú výchovu. Dôraz kládli na protidrogovú výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu a prosocionálnu výchovu.


H u d o b n á   v ý c h o v a  - učiteľky I. a II. stupňa vzájomne spolupracovali a zapojili sa do nácviku programu na viaceré podujatia počas celého školského roku..


T e c h n i c k á   v ý c h o v a  žiaci získavali poznatky pri práci s materiálom, ako aj s používaním nástrojov a náradia. Boli vedení k praktickým činnostiam, k estetickému správaniu pri stolovaní, k rozvoju tvorivosti.Práca ŠKD


    V tomto školskom roku bolo zriadené 1 oddelenie, ktoré navštevovali žiaci 1. - 4. ročníka. Pri tomto zložení je práca vel'mi náročná. Napriek tomu si deti plnili svoje povinnosti, pripravovali sa na vyučovanie, rozvíjali svoje záujmy, uspokojovali svoje túžby a potreby. Žiaci sa zapojili do zberovej činnosti, do besied, absolvovali vychádzky a exkurzie. Pripravovali programy na kultúrne podujatia, zhotovovali darčeky pre budúcich prvákov. Pani vychovávatel'ka  sa z deťmi zapojila do výzdoby a skrášl'ovania školy. Činnosť ŠKD hodnotíme vel'mi dobre.


Práca výchovnej poradkyne

     Funkciu vých. poradkyne zastáva Ing. Bohovicová. Práca výchovnej poradkyne bola zameraná hlavne na poradenstvo pri voľbe povolania. Pracovala podl'a plánu práce.V jednotlivých ročníkoch na 2. stupni výchovná poradkyňa uskutočnila rôzne aktivity  zamerané na sebapoznávanie, poznávanie svojich danností a predpokladov pre budúce  povolanie.

Končiaci  žiaci boli na Dni otvorených dverí škôl, o ktoré prejavili záujem a spoločne sa  zúčastnili burzy  informácií o školách v Novom Meste nad Váhom . Výchovná  poradkyňa  uskutočnila  stretnutie  pre  končiacich  žiakov  a  ich  rodičov,  s  cieľom oboznámiť ich  s možnosťami  štúdia. V priebehu školského roka sa  uskutočnilo  jedno stretnutie so psychologičkou  Mgr. J. Kĺbikovou v  9., 6. a  7. ročníku.

 

 

11.  Aktivity školy, prezentácia školy na verejnosti

 

Individuálne aktivity:

 

 • každý vyučujúci v plánoch svojho predmetu
 • vychádzky vyplývajúce z učiva prvouky a prírodovedy - I.stupeň
 • triedni  učitelia v rámci triednických hodín
 • ŠKD v plánoch výchovnej činnosti
 • pravidelná starostlivosť o areál školy  - technická výchova

 

Spoločné akcie:

 • Zimné účelové cvičenie: ochrana prírody – správanie sa v prírode
 • Návšteva VHÚ Piešťany
 • Čarovná Andersenova noc
 • Súťaž o najkrajšieho svetlonosa
 • Beseda s programom pre dôchodcov
 • Mikuláš
 • Vianočné trhy
 • Vianočná akadémia
 • Futbalový turnaj
 • Vianočný turnaj v stolnom tenise
 • Karneval
 • Apríl – mesiac lesov
 • Deň mladých ochrancov prírody
 • Deň Zeme – čistenie areálu školy a blízkeho okolia obce
 • Deň matiek
 • Deň otvorených dverí
 • Dopravná výchova - Vrbové
 • MDD
 • Letné účelové cvičenie: ochrana prírody – správanie sa v prírode
 • Basketbalový turnaj učitelia - žiaci

 

 

Kultúrno-spoločenské  akcie v škole:

 

 • Deň úcty k starším
 • 6. rodičovský ples
 • Výchovné  koncerty

 

 

     Aktivity v oblasti primárnej drogovej prevencie:

Koordinátor fungoval ako: 1. poradca žiakov,

                                                       2. metodik a koordinátor prevencie na ZŠ,

                                           3. podieľal sa na plnení Národného programu boja proti drogám.

V priebehu tohto šk. roka  sa zúčastnil zasadnutí a školení koordinátorov prevencie, ktoré organizuje CPPP a P  v Novom Meste nad Váhom. 

 

 

Výlety a exkurzie

 

I. stupeň:

Škola v prírode Ždiar

Výlet Piešťany 

 

II. stupeň:

Lyžiarsky výcvik – Bachledova dolina

Tropicarium Budapešť

Výlet – Devín a Eurovea Bratislava

Výlet -  Dobrá voda, Planinka

 

12.  Priestorové  a materiálno-technické  podmienky  školy

 

Čo sa nám podarilo?

 

 • ZŠ    - postupné odstraňovanie nedostatkov z revízií,

- rekonštrukcia časti vodovodného potrubia,

- maľovanie  štyroch tried,

- zakúpenie interaktívnej tabule,

- výsadba kórejskej jedle – náhrada za zlikvidovanú zeleň pod multifunkčným   

   ihriskom,

 

 • MŠ    - rekonštrukcia sociálnych zariadení,

                      - zavedenie teplej vody deťom na umývanie rúk,

                      - nové zariadenie v šatni a umyvárke,

                      - nákup hier,

                  

 • ŠKD   - nákup pomôcok a hier,

                       - nákup novej  váľandy,

                       - maľovanie triedy.

 

Čo nás čaká perspektívne v budúcnosti?

 

 • žalúzie na okná tried,
 • zriadenie jazykovej učebne,
 • vybavenie učebne TchV,
 • výmena podlahových krytín,
 • výmena vchodových dvier do všetkých prevádzok,
 • maľovanie dvier na triedach,
 • maľovanie ostatných priestorov,
 • zateplenie budovy.

 

 

13.  Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 

Nadčasy zamestnancom boli preplácané, peniaze zo vzdelávacích poukazov sa použili na mzdy a materiál pre krúžky. Pravidelne sme dávali robiť  všetky revízie: kotolňa, tlakové nádoby, komíny, hasiace prístroje, hydranty, ručné el. náradie, zdvíhacie zariadenia, TV náradie,  bleskozvody a elektrické rozvody.

K bezproblémovému chodu  školy, odstraňovaniu nedostatkov z revízií a  plneniu si záväzkov voči pracovníkom, dodávateľom enegií a služieb,… nám pomáhal pán starosta.

 

 

 1. dotácie zo štátneho rozpočtu

Prenesené kompetencie

9. – 12. / 2009  

1. – 8. / 2010

na žiaka

na školu

na žiaka

na školu

Dotácia od KŠU

815,632

86 457,-

1 135,41

127 166,-

 

 

9. – 12. / 2009

1. – 8. / 2010

MŠ + ŠJ + ŠKD

35 120,86

49 265,86

 

 

 1. príspevky na čiastočnú úpravu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov

 

MŠ –    6,63,- € /mesiac;

ŠKD –  3,00,- € /mesiac

 

 

 

 

 

 

 

9-12/2009

1-6/2010

spolu

 

poplatky MŠ

505,54

     587,46

1 093,-

 

poplatky ŠKD

       300

     450,-

           750,-

 

 

 

 

 

 

 

Použitie poplatkov v MŠ:

 

 

 

Nákup hračiek a zariadenia MŠ

 

 

 

 

 

Použitie poplatkov v ŠKD:

 

 

 

Hračky a didaktické pomôcky

 

 

 

 1. finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a ich použitie

Zo 112  žiakov školy odovzdalo našej škole 111 žiakov vzdelávací poukaz / 1 žiačka plní školskú dochádzku osobitným spôsobom /.

 

 

príjem  9. - 12. 2009

 1 226,40

 

príjem  1. - 8. 2010

 1 864,80

 

Príjem spolu

 3 091,20

 

 

 

 

 

Mzdy  a odvody 9. - 12. 2009

    735, 00

 

Mzdy  a odvody 1. – 8. 2010

 1 467,50

 

Mzdy 2009/ 2010 spolu

2 202,50

 

Materiál do krúžkov  9. – 12. 2009

        491.40

Materiál do krúžkov  1. -  08. 2010

        397,30

Materiál  2009/ 2010 spolu

       888,70

 

 

 

 1. finančné prostriedky od rodičov, právnických a fyzických osôb a ich použitie

 

 

 

9-12/2009

1-6/2010

spolu

použitie

nájom telocvične

       706,00

         60,00

766,00

 

ŠJ réžia zamestnanci

    1 122,00

1 276,00

  2 398,00

Revízie a opravy, nákup el. sporáka, čistiace prostředky,

OPP, časť energií

ŠJ réžia cudzí stravníci

       161,15

   84,79

245,94

nájom priestorov

 

        590,67

 

 

   1 022,96

 

   1613,63

Oprava strechy, maľovanie

 

 

 

 

 

 1. iné finančné prostriedky

 

 

9-12/2009

1-8 /2010

spolu

použitie

Od OcÚ

  15 071,14

   5 404,49

  20 475,63

Pitná voda,  oprava hygienických zariadení v MŠ technik PO, BOZP, revízie

Rodičovský ples

 

   1 324,00  

    1 324,00

učebné pomôcky, interaktívna tabuľa

 

 

 

    14.  Koncepčný zámer rozvoja školy, jeho plnenie

 

 • Zlepšiť kvalitu výchovno-vzdelávacej  práce- podľa najnovších osvedčených metód a foriem práce, pravidelná kontrola vyučovacích výsledkov žiakov, pedagogická pomoc vyučujúcim (podľa potreby), projektové vyučovanie, spolupráca s inými školami a porovnanie úrovne práce žiakov i učiteľov,  vytvárať priestor pre individuálnu prácu so žiakmi, spolupráca so Spoločným úradom samosprávy – školským úradom a CPPaP.

      darí sa: učitelia majú snahu sa vzdelávať, navštevujú školenia alebo sa  sami             vzdelávajú,  spolupráca s úradmi je veľmi dobrá, pracovníci školského úradu a CPPaP sú  ochotní a nápomocní.

 

 • Posilňovať čitateľskú gramotnosť

Nedarí sa:žiaci nečítajú na požadovanej úrovni, najväčšie problémy majú s pochopením čítaného a tiež v orientácii v texte. Na tento cieľ sa vedenie zameria aj v budúcom školskom roku.

 

 • Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu - deťom bola ponúknutá široká paleta záujmových krúžkov, rôzne školské i mimoškolské aktivity, v ktorých sa mohli žiaci realizovať a vypĺňať tak  zmysluplne svoj voľný čas.

            Nedarí sa tak, ako by sme chceli: budeme pokračovať aj v budúcom školskom roku  a cieľa-       vedome formovať pozitívne myslenie našich žiakov.

 

 • Pokračovať v informatickej výchove našich žiakov i učiteľov –záujem žiakov o informatiku stále rastie, ich zručnosti sa výrazne zlepšujú.

 

 • Interaktívne zážitkové, skúsenostné a  kreatívne vyučovanie- výuku zamerať viac na  rozvoj tvorivosti, aktívneho vnímania,  samostatného myslenia a praktických zručností,  ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú personálne a sociálne kompetencie žiakov - nedarí sa tak, ako by sme chceli

 

 

    15.  Spolupráca školy s obcou, radou  rodičov a radou školy

 

             Spolupráca s obcou bola na veľmi dobrej úrovni. Pán starosta, Ľubomír Krajňanský je prístupný potrebám školy a aj keď nemá financií nazvyš, pomôže. Za ústretovosť a pomoc vždy, keď  potrebujeme, ďakujeme .

     Spolupráca s rodičmi  a radou školyje tiež na dobrej úrovni, rodičia boli prístupní potrebám školy, pomáhali najmä v oblasti získavania sponzorských príspevkov. V mesiaci január sme uskutočnili  6. rodičovský ples. Výťažok z plesu poskytli rodičia na nákup interaktívnej tabule, pomôcok  a odmien pre deti. Ďakujeme.

                                                                                           

 

Záver                                                                                                

      Hlavné úlohy a ciele vyplývajúce z plánu práce školy na školský rok 2009/ 2010 sa  nám darilo  plniť. V budúcom školskom roku chceme vo zveľaďovaní školy pokračovať.                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Alena Hanichová

                                                                                                        riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

V Hornej Strede  dňa 27.08. 2010