Navigácia

Kalendár akcií

VVČ 2010 VVČ 2009

Správa o VVČ

VVČ 2009

                                                                                             

Základná  škola   s  materskou   školou   H o r n á  S t r e d a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

 

za školský rok 2008/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Alena Hanichová

Prerokovaná na hodnotiacej pedagogickej rade 29.6.2009
Správa je vypracovaná podľa vyhlášky 9 MŠ SR zo 16.12.2005.

 

1.     Základné identifikačné údaje o škole:

Názov školy: Základná škola s materskou školou Horná Streda

 

Adresa školy: 916 24  Horná Streda 391

 

Tel:  032 / 777  31 75,  777 31 12

Internetová adresa:www.zssmshstreda.edupage.org

e-mail: zssmsh.streda@stonline.sk

 

Zriaďovateľ: Obec Horná Streda

 

Riaditeľ:   Mgr. Alena Hanichová   032 / 7773175, 03207773112

Zástupca:  Mgr. Viliam Žitňanský  0949/166409

Zástupca MŠ:  Eva Božiková

Výchovný poradca: Mgr. Jarmila Mašánová 

Predseda Rady školy:  Ing. Libuša  Zigová    0907 216 251

 

Vedenie MZ a PK:

      MZ 1. – 4.ročník                                       Mgr. Ingrid Palková

      PK spol.-vedných predmetov                   Mgr. Jarmila Mašánová

      PK prírodovedná                                      Mgr. Tomáš Bunček

      PK výchovných predmetov                      Mgr. Lenka Markušová

 

Koordinátori na ZŠ:

      Prevencia drogových závislostí                 Mgr. Tomáš Galbavý

      Správca počítačovej siete                          Mgr. Tomáš Bunček

            Environmentálna výchova                        Mgr. Tomáš Galbavý

            www stránka                                             Mgr. Tomáš Bunček

            Školská kronika                                         Mgr. Ingrid Palková

 

Zameranie školy v šk.r. 2008/09

·         na výučbu anglického jazyka od 1. ročníka,

·         na tvorbu a ochranu životného prostredia – environmentálne projekty,

·         na výučbu práce s počítačom,

·         1.st. - variant jazykový – vyučovanie AJ od 1. roč.,

·         2.st. – variant 2

·         Informatika – nepovinný predmet v 7. – 9. roč.,

·         EV navštevovalo 8 žiakov a  NV katolícku  102 žiakov,

·         učitelia v mimovyučovacom čase prípravujú žiakov na súťaže.

 

 

 

2. Údaje o žiakoch školy za školský rok 2008/2009

 

 

Ročník

Stav k 15. 9. 2008

Stav k 30. 6. 2009

Počet

tried

Počet žiakov

Z toho Integro-vaných

Počet žiakov

 v ŠKD

Počet

tried

Počet žiakov

Z toho Integro-vaných

Počet žiakov

 v ŠKD

1.

1

14

0

9

1

14

0

9

2.

1

9

0

7

1

10

0

7

3

1

8

0

7

1

8

0

7

4.

1

14

1

2

1

14

1

2

5.

1

8

0

0

1

8

0

0

6.

1

15

0

0

1

17

0

0

7.

1

15

0

0

1

15

0

0

8.

1

14

0

0

1

15

0

0

9.

1

9

1

0

1

9

1

0

Spolu

9

106

2

25

9

110

2

25

 

 

 

 

3. Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ

 

 

POČET  ŽIAKOV

Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH

POČET  TRIED

SPOLU

DIEVČATÁ

 

ODKLAD

 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ

 

 

 

13

5

1

0

1

 

 

 

4. Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

 

     Z celkového počtu 9 žiakov, všetci boli prijatí na stredné školy a učilištia nasledovne:

   

    Hotelová Akadémia Piešťany                                   1 žiačka

    Gymnázium  M.R. Štefánika Nové Mesto N.V.       1 žiak

    SOŠ Bzinská ul. Nové Mesto  N.V.                          1 žiačka               4-ročný odbor

   SOŠ  Jánošíkova ul. Nové Mesto N.V.                      3  žiaci                 4-ročné odbory

   SOŠ Piešťanská ul. N.V.                                            1 žiak                   4-ročný odbor

   SOŠ , Zigmundíka 334, Vrbové                                 1 žiačka                4-ročný odbor

   SOU, ul. Nová  Piešťany                                             1 žiak                  3- ročný odbor

    

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka:

 

Celoslovenského testovania sa v tomto  školskom roku v  riadnom termíne zúčastnilo  9 žiakov, z toho 1 so ŠVVP  .

 

 

Naši deviataci

Celoslovenský priemer

Slovenský jazyk

 61,8 %

          43,9 %

Matematika

53,0 %

37,8 %

Percentil

          9,8 %

            4,0 %

 

 

 

 5.  Počet zamestnancov a ich kvalifikácia

 

·         počet pedagogických pracovníkov          12

·         počet prevádzkových pracovníkov          5 - /z toho 1 upratovačka  na čiastočný                      

                                                                             úväzok/

·         počet učiteľov na 1.st.                             5 -  kvalifikovaní

·         počet učiteľov na 2.st.                             6 -  kvalifikovaní                                                                                    

·        počet dôchodcov                                     1 -  kvalifikovaný

 

ŠKD

·         počet vychovávateliek v ŠKD                 1 – spĺňa kvalifikačný predpoklad

 

·         počet pedagogických pracovníkov          2 – spĺňajú kvalifikačný predpoklad

·         počet prevádzkových pracovníkov          1 – spĺňa kvalifikačný predpoklad

 

ŠJ

·         počet prevádzkových pracovníkov          3 – spĺňajú kvalifikačný predpoklad

 

 

 

6. Ďalšie vzdelávanie

 

V oblasti ďalšieho vzdelávania si naši pedagógovia rozširovali svoje vedomosti nasledujúcimi spôsobmi:

o   konzultačno-metodické semináre – drogová závislosť Mgr. Galbavý,

o   jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa Mgr.Palková,

o   uvádzanie začínajúcich učiteľov do praxe – Mgr. Pavlovičová, Mgr. Bohovicová.

Okrem uvedených školení sa zamestnanci zúčastňovali rôznych školení podľa aktuálnych ponúk.

 

 

7.  Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

 

Trieda

1.A

2.A

3.A

4A

5.A

6.A

7.A

8.A

9.A

1.-4.

5.-9.

1.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet žiakov

14

10

8

14

8

17

15

15

9

46

64

110

Integrovaní

 

 

 

1

 

 

 

 

1

1

1

2

Oslob.od pov.doch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslob.od vyuč.pred.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odklad pov. šk. d.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Počet ž. v ŠKD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Odhlásenie zo ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie do ZŠ

 

1

 

 

 

   2

 

1

 

    1

3

4

Plnenie škol.doch.mimo úz.SR

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

1

P r o s p e c h

Prospeli

14

10

8

14

8

17

15

15

9

46

64

110

Výborný prospech

14

 5

3

 6

3

1

  5

  5

 

28

14

 42

Žiaci vyž.osob.starostl.

 

1

 

4

4

2

 

 1

1

 

 

 

Návrhy na vyšetr.PPP

 

1

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Neprospeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neklasifikovaní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opravné skúšky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakovanie ročníka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P r i e m e r n á     z n á m k a

Slov. jaz. a literat.

1

1,5

1,75

1,93

2,1

2

2,32

2,1

2,33

 

 

 

Cudzí jazyk

1

-

1,75

1,64

2,9

2,24

2,75

2,5

2,55

 

 

 

Matematika

1

1,3

1,75

1,71

2,2

2,29

2,68

2,5

2,33

 

 

 

Ostat. klasif. predm.

1

1,5

1,1

1,57

1,1

1,26

1,53

1,5

1,62

 

 

 

S p r á v a n i e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zníž. znám. – správ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D o c h á d z k a

Vymeškané hodiny

654

629

633

637

502

920

1005

1215

1018

2553

4660

7213

Priemer

46,7

62,9

79,1

48,6

62,7

34,1

71,8

81

113

55,5

72,8

65,57

Neosprav. hodiny

 

 

 

1

2

 

 

 

 

1

2

3

 

Krúžková činnosť:

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Počet hodín v týždni

Angličtina hrou

Mgr. Mašánová

1x 2 hodiny

Anglická konverzácia

Mgr. Mašánová

1x 2 hodiny

Tanečný

Mgr. Palková

1x 2 hodiny

Hra na flautu

Mgr. Rajnohová

1x 2 hodiny

Počítačový  I. st.

Mgr. Palková

1x 2 hodiny

Strelecký

Mgr. Galbavý

1x2 hodiny

Prírodovedný

Mgr. Galbavý

1x2 hodiny

Športový  I.st.

Mgr. Žitňanský

1x 2 hodiny

Športový  II.st.

Mgr. Žitňanský

1x 2 hodiny

Cvičenia z M II. st.

Mgr. Bunček

1x 2 hodiny

Matematika hrou I.st.

Mgr. Bohovicová

1x 2 hodiny

Florbal

Mgr. Bunček

1x 2 hodiny

Stolný tenis

p. uč. Sabo

1x 2 hodiny

Spevácky

p. uč. Sabová

1x 2 hodiny

 

 

Úspechy žiakov v súťažiach

 

 Vesmír očami detí :   1. roč. do celoslovenského kola

 

Šaliansky Maťko:.         4.r. do obvod. kola                  .

 

Rozprávkové vretienko:  4. r.  do okres. kola

 

Podjavorinskej Bzince:  3. r.  do obvod. kola      

 

Slávik Slovenska:  1. kat.:   2. miesto v okresnom kole                                                                                                                                

                               2. kat.:   3. miesto v okresnom kole

 

PYTAGORIÁDA :  P 4:      2. miesto v okresnom kole                             

 

Florbal Omšenie:   3. miesto

 

Hokejbal  Piešťany:   1. miesto v okresnom kole

 

Futbal /ml. žiaci/  NM n/V:  3. miesto v okresnom kole

 

Súťaž v streľbe Veľký Krtíš:

 

 

 

 

 

8. Inšpekčná činnosť

Školská inšpekcia u nás v školskom roku 2008/2009 nebola.

 

9. Vnútroškolská kontrola

Bola zameraná na:

- získanie prehľadu o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov a výchovných pracovníkov,

- získanie prehľadu o úrovni výchovno – vzdelávacieho procesu,

- sledovanie odstránenia nedostatkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti,

- získanie prehľadu o objektívnosti hodnotenia a klasifikácie žiakov jednotlivými učiteľmi. Využívali sme rozhovory, riadené rozhovory, priame alebo nepriame pozorovanie, hospitácie u každého vyučujúceho kontrolu povinnej dokumentácie, stav a úroveň dozorov, zastupované hodiny, stav a úroveň prosperity žiakov, ich správanie, úspešnosť v jednotlivých predmetoch, žiakov napomínaných k väčšej usilovnosti a zo správania. Usmerňovali a sledovali sme prácu triednych učiteľov. Sledovali sme dodržiavanie pracovného poriadku a ostatných vnútroorganizačných usmernení. Sledovali sme prechod žiakov zo 4. roč. do 5. roč.  Kontrola a usmerňovanie hospodárenia v zmysle platných zákonov prebiehala v súlade s vyhláškami a nariadeniami.

 

Zistené pozitíva:

-  učitelia vedia žiakov zaujať, získať ich pre mimotriedne aktivity,

-  vzájomná pomoc a spolupráca medzi učiteľmi,

-  využívanie ITK vo vyučovaní,

-  práca so vzdelávacím programom ALBERT,

-  podpora vzdelávania učiteľov zo strany vedenia.

Zistené nedostatky:

·         vo vedení triednej dokumentácie – napr. zápisy do triednych kníh,

·         málo vzájomných hospitácií,

·         ešte stále málo využívané pomôcky.

Závery pre budúci šk.rok:

-  stále zlepšovanie komunikáciu s rodičmi a radou školy,

-  zvýšenie počtu vzájomných hospitácií,

  častejšie využívanie názorných pomôcok na vyučovaní.

 

 

10.  P r á c a     m e t o d i c k ý c h    o r g á n o v:

 

   V školskom roku 2008 - 2009 pracovali na škole tri predmetové komisie a jedno metodické združenie pre 1. – 4. roč. Každá PK a MZ mali vypracovaný plán práce, ktorý priebežne plnili.

Jednotliví vyučujúci sa zúčastňovali školení podľa aktuálnych  ponúk. 

 

M Z   1. - 4. ročník

    Vyučujúce v tomto združení uplatňovali vo vyučovaní nové poznatky, ktoré získali z ped. časopisov, seminárov a spoločných stretnutí. V učebných plánoch vymedzili základné učivo, pozornosť venovali i rozširujúcemu učivu pre nadaných žiakov. Zapojili sa do prípravy a realizácie kultúrnych programov pri príležitosti Vianočnej besiedky, Dňa matiek, Dňa Zeme. Veľkú pozornosť venovali nácviku čítania s porozumením a komunikatívnym zručnostiam detí. Veľa diskutovali o hodnotení a klasifikácii písomných aj ústnych prejavov žiakov. Pravidelne navštevovali žiacku knižnicu a viedli deti k mimoškolskému čítaniu. Aktualizovali  výstavku detských prác. K zlepšeniu kultúrneho rozhľadu detí prispeli návštevy divadelných predstavení, školské výlety a exkurzie. Zúčastňovali sa rôznych športových súťaží.

Východiská pre budúci rok:

-  zefektívniť vyučovací proces,

-  využívať pomôcky - názornosť na 1.stupni, naďalej sa zúčastňovať zasadnutí MZ,

-  pripravovať kultúrne podujatia,

-  naďalej budovať estetické prostredie tried a chodieb

-  spolupracovať s MŠ pred zápisom detí do 1. ročníka ZŠ

-  zúčastňovať sa rôznych podujatí poriadaných na okresnej úrovni,

-  pripravovať pre deti súťaže vedomostného a športového typu,

-  spolupracovať s PK pri prechode žiakov z I. na II. stupeň

-  naďalej podporovať odborný rast vyučujúcich.

PK-spoločenskovedná

 

    Členovia komisie pracovali podľa plánu. Na zasadnutiachh sa prerokovávali plánované úlohy

a aktuálne problémy SJL, AJ, D. Realizovali tieto naplánované úlohy:        

S l o v e n s k ý  j a z y k:

- dodržiavať platné UO pre 5.-9.ročník ZŠ, schválené MŠ SR s platnosťou od 1.9.1997,

- dodržiavať počty predpísaných diktátov a písomných prác,

- dodržiavať  časovo – tematické plány,

- zamerať sa na rozvoj komunikatívnych a písomných zručností,

- zvyšovať vedomostnú úroveň žiakov,

- využívať vo vzdelávacom procese významné sviatky a výročia, zamerať sa na oblasť  prevencie         

drogovej závislosti a sexuálnej výchovy,        

- organizovať kultúrne podujatia a exkurzie,

- využívať metodické materiály a inú doplnkovú literatúru k dejinám nášho regiónu. Poznávať významné osobnosti, ktoré prispeli k upevneniu slovenskej štátnosti, prehlbovať rozumovú, mravnú, etickú a citovú výchovu,

- spolupracovať s PK na 2. stupni pri prechode žiakov zo  4. do 5. ročníka.

 

   

A n g l ic k ý  j a z y k:

-  dodržiavali sa UO pre Aj, ktoré schválilo MŠ SR dňa 27.9.1999 splatnosťou od 1.9.2000,

-  vyučovacie hodiny boli zamerané najmä na komunikačné schopnosti žiakov,

-  podľa možností  sa žiaci na hodinách vzdelávali  on line na PC, kde pracovali na rôznych

   prístupných webových stránkach,

-  vypracovávali rôzne projektové práce, v ktorých využívali osvojené vedomosti z Aj  ,

   dopĺňali ich informáciami z encyklopédii a internetu,

-  žiaci 9. ročníka sa zúčastnili    testu organizovaného org. Scio.cz, v ktorom si mohli

   porovnať vedomosti so svojimi rovesníkmi z EÚ.  

 

D e j e p i s:

-  vyučujúca postupovala  podľa platných učebných osnov,

-  žiaci na hodinách poznávali  históriu našej oblasti,

-  pri výučbe využívali  IKT,

-  vo vyučovacom procese sa  realizovali medzipredmetové vzťahy.

PK-prírodovedná

 

     Práca PK bola zameraná  na plnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce a z POP. Členovia  využívali na realizáciu hlavných úloh  učivo predpísané osnovami.. Zastupovali predmety M, F CH, P a Z, zúčastňovali sa rôznych kurzov a projektov. Plnili nasledovné úlohy:

§  rozvíjať tvorivosť a samostatné myslenie žiakov,

§  venovať pozornosť slaboprospievajúcim, integrovaným i nadaným žiakom,

§  žiakom 5. ročníka zabezpečiť plynulý prechod na II. stupeň,

§  sledovať a vyhodnocovať výsledky štvrťročných písomných prác, vstupných previerok, ň,

§  uplatnovať poznatky zo štúdia odbornej literatúry,

§  používať dostupné pomôcky a didaktickú techniku,

§  využívať počítače a internet,

§  dodržiavať laboratórne práce,

§  pripraviť žiakov 9. ročníka na pohovory a na celoslovenské testovanie.

 

PK-výchovy

 

    Členovia PK – výchovy  boli všetci  zapojení do plnení vytýčených úloh, ktoré sa podarilo i splniť:

v  nad'alej žiakov zapájat' do sút'aží VV, TchV, HV, TV - zvýšit' účast' na nich, organizovat' viac školských súťaží, medziškolské zápasy - TV,

-  venovat' pozornost' talentovaným deťom a ich rozvoju,

-  zúčastňovať sa kultúrnych vystúpení, exkurzií,

-  pracovat' na výchove mravnej, etickej, citovej, enviromentálnej, budovat' vzt'ah k práci, žiakov oboznamovať s právami detí - uvedomenie si ochrany samého seba pred šikanovaním, zabránit' šíreniu rasistických názorov,

-  prostredníctvom športu viest' žiakov k zdravému spôsobu života, prevencia proti drogám a iným formám návykových látok,

-  výchova k manželstvu a rodičovstvu - kultúrne dospievanie, formy rodiny, povinnosti rodičov voči dieťaťu ,...

-  vyzdvihnút' význam enviromentálnej výchovy a jej vplyv na náš život.

 

T e l e s n á  v ý c h o v a bola zameraná na zvyšovanie telesnej a pohybovej zdatnosti a na upevňovanie zdravia a prípravu žiakov na športové sút'aže poriadané na okresnej úrovni. Vytvorili sme si vlastné súťaže - vianočný ping-pongový turnaj a na konci  školského roka basketbalový turnaj žiaci – učitelia. 

V ý t v a r n á  v ý c h o v a bola zameraná na rozvoj tvorivosti, predstavivosti, výtvarného a estetického cítenia. Práce boli zamerané na ochranu človeka a prírody, protidrogovú tematiku, ľudové tradície (via-nočné ozdoby, kraslice, korbáče) ilustrácie kníh, tematické kreslenie. V priestoroch školy bola pravidelne obmieňaná výzdoba školy.

O b č i a n s k a  v ý c h o v a . Pani učiteľky viedli žiakov k národnému povedomiu, prehlbovali mravnú a citovú výchovu. Dôraz kládli na protidrogovú výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu a prosocionálnu výchovu.

 

H u d o b n á   v ý c h o v a  - učiteľky I. a II. stupňa vzájomne spolupracovali a zapojili sa do nácviku programu na viaceré podujatia počas celého školského roku..

 

T e c h n i c k á   v ý c h o v a žiaci získavali poznatky pri práci s materiálom, ako aj s používaním nástrojov a náradia. Boli vedení k praktickým činnostiam, k estetickému správaniu pri stolovaní, k rozvoju tvorivosti.

 

Práca ŠKD

 

    V tomto školskom roku bolo zriadené 1 oddelenie, ktoré navštevovali žiaci 1. - 5. ročníka. Pri tomto zložení je práca vel'mi náročná. Napriek tomu si deti plnili svoje povinnosti, pripravovali sa na vyučovanie, rozvíjali svoje záujmy, uspokojovali svoje túžby a potreby. Žiaci sa zapojili do zberovej činnosti, do besied, absolvovali vychádzky a exkurzie. Pripravovali programy na kultúrne podujatia, zhotovovali darčeky pre prvákov.

Pani vychovávatel'ka  sa z deťmi zapojila do výzdoby a skrášl'ovania školy. Činnosť ŠKD hodnotíme vel'mi dobre..

 

Práca výchovnej poradkyne

 

     Funkciu vých. poradkyne zastáva Mgr. Mašánová. Práca výchovnej poradkyne bola zameraná hlavne na poradenstvo pri voľbe povolania. Pracovala podl'a plánu práce. V jednotlivých ročníkoch na 2. stupni výchovná poradkyňa uskutočnila rôzne aktivity  zamerané na sebapoznávanie, poznávanie svojich danností a predpokladov pre budúce  povolanie.

     Výchovná poradkyňa uskutočnila 3 stretnutia pre končiacich žiakov a ich rodičov, s cieľom  oboznámiť ich s možnosťami štúdia. Títo žiaci boli na Dni otvorených dverí škôl, o ktoré mali zájem. Okrem toho sa žiaci 9. roč. zúčastnili Burzy informácií o stredných školách v Piešťanoch a v Novom Meste n./V. V spolupráci s CPPPaP Nové Mesto n./V Mgr. Kĺbiková, psychologička, uskutočnila dve stretnutia 3. v 9. roč.

 

 

11.  Aktivity školy, prezentácia školy na verejnosti

 

Individuálne aktivity:

-  každý vyučujúci v plánoch svojho predmetu

-  vychádzky vyplývajúce z učiva prvouky a prírodovedy - I.stupeň

-  triedni  učitelia v rámci triednických hodín

-  ŠKD v plánoch výchovnej činnosti

-  pravidelná starostlivosť o areál školy  - technická výchova

 

Spoločné akcie:

*        Zimné účelové cvičenie: ochrana prírody – správanie sa v prírode

*        Návšteva VHÚ Piešťany

*        Spanie v škole

*        Súťaž o najkrajšieho svetlonosa

*        Beseda s programom pre dôchodcov

*        Mikuláš

*        Vianočné trhy

*        Vianočná akadémia

*        Vianočný turnaj v stolnom tenise

*        Súťaž v stavaní snehuliakov

*        Sánkovačka na Bezovci

*        Výstava exotických zvierat

*        Karneval

*        Apríl – mesiac lesov

*        Deň Zeme – čistenie areálu školy a blízkeho okolia obce

*        Deň matiek

*        Deň otvorených dverí

*        Deň Eura

*        Dopravná výchova - Vrbové

*        MDD

*        Besedy  so psychológom  CPPPaP  Nové Mesto n/V

*        Letné účelové cvičenie: ochrana prírody – správanie sa v prírode

*        Basketbalový turnaj učitelia - žiaci

 

 

Kultúrno-spoločenské  akcie v škole:


-  Deň úcty k starším

-  5. rodičovský ples

-  Výchovné  koncerty

 


Aktivity v oblasti primárnej drogovej prevencie:

Koordinátor fungoval ako: 1. poradca žiakov,

                                      2. metodik a koordinátor prevencie na ZŠ,

                                      3. podieľal sa na plnení Národného programu boja proti drogám.

V priebehu tohto šk. roka  sa zúčastnil zasadnutí a školení koordinátorov prevencie, ktoré organizuje CPPPaP v Novom Meste nad Váhom. 

 

 

Výlety a exkurzie


I. stupeň:

Exkurzia Krakovany – pštrosia farma, súkromné múzeum, tvorivá dielňa

Sánkovačka na Bezovci

Divadelné predstavenie Veveričky v Nitre

Škola v prírode Liptovský Ján

Výlet  Topoľčianky – Tesárske Mlyňany

 

II. stupeň:

VÚ RV Piešťany 

Lyžiarsky výcvik – Makov

Výlet Bojnice

Výlet Bezovec – návšteva farmy Nový Zéland

Výlet Piešťany

 

 

12.  Priestorové  a materiálno-technické  podmienky  školy

 

Čo sa nám podarilo?

-      - výmena okien na triedach a kabinetoch,

                     - vybavenie počítačovej učebne,

                     - rekonštrukcia prírodopisnej učebne,

- dokončenie opravy celej strechy,

- čiastočné odstránenie nedostatkov z revízií,

- maľovanie tried,

- rekonštrukcia časti vodovodného potrubia,

 

-      - výmena okien na spálni, maľovanie, nový koberec a žalúzia,

                 - nové zariadenie  druhej  triedy,

                 - nákup hier,

                  

-  ŠKD   - nákup pomôcok a hier.

 

Čo nás čaká perspektívne v budúcnosti?

-  žalúzie na okná tried,

-  maľovanie ostatných priestorov,

-  výmena podlahových krytín,

-  oprava komína na kotolni,

-  zateplenie budovy.

 

 

13.  Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 

K bezproblémovému chodu  školy a  plneniu si záväzkov voči pracovníkom, dodávateľom enegií a služieb,… nám pomohol pán starosta zapožičaním chýbajúcich finančných prostriedkov. Peniaze síce prichádzali  pravidelne aj do PK aj do OK, ale nepostačovali a dohodovacie konanie sa nekonalo. Nadčasy zamestnancom boli preplácané, peniaze zo vzdelávacích poukazov sa použili na mzdy a materiál pre krúžky. Pravidelne sme dávali robiť  všetky revízie: kotolňa, tlakové nádoby, komíny, hasiace prístroje, hydranty, ručné el. náradie, zdvíhacie zariadenia, TV náradie,  bleskozvody a elektrické rozvody.

 

 

a)      dotácie zo štátneho rozpočtu

Prenesené kompetencie

9. – 12. / 2008  

1. – 8. / 2009

na žiaka

na školu

na žiaka

na školu

Dotácia od KŠU

17 773,- Sk

1 884 000,- Sk

1 108,56,- €

117 508,- €

 

 

 

Originálne kompetencie

9. – 12. / 2008

1. – 8. / 2009

MŠ + ŠJ + ŠKD

1 114 086,- Sk

63 192,- €

 

 

 

b)     príspevky na čiastočnú úpravu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov

 

MŠ – 150,-  Sk/mesiac, od 01.01.2009   6,64,- €/mesiac;

ŠKD – 80,-  Sk/mesiac; od 01.01.2009   3,00,- €/mesiac

 

 

 

 

 

 

 

9-12/2008

1-6/2009

spolu

 

poplatky MŠ

17 000,- Sk

      660,68,- €

1 224,98,- €

 

poplatky ŠKD

  7 520,- Sk

      432,00,- €

        681,62,- €

 

 

 

 

 

 

Použitie poplatkov v MŠ:

 

 

 

Nákup hračiek a zariadenia MŠ

 

 

 

 

 

Použitie poplatkov v ŠKD:

 

 

 

Hračky a didaktické pomôcky

 

c)     finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a ich použitie

Zo124  žiakov školy odovzdalo našej škole 124 žiakov vzdelkávací poukaz.

 

príjem 9. - 12. 2008

 1 115,00,- 

 

príjem 1. - 8. 2009

 1 764,00,-  

 

Príjem spolu

 2 879,32,-  

 

 

 

 

 

Mzdy  a odvody 9. - 12. 2008

  691, 82,- 

 

Mzdy  a odvody 1. – 8. 2009

 1157,50,-  

 

Mzdy 2008/09 spolu

1 849,32,- 

 

Materiál do krúžkov  9. - 12. 2008

   423,52,- €

Materiál do krúžkov  1. - 8. 2009

     606,21,- €

Materiál  2008/09 spolu

       1 029,73,- €

 

 

d)     finančné prostriedky od rodičov, právnických a fyzických osôb a ich použitie

 

 

9-12/2008

1-6/2009

spolu

použitie

nájom telocvične

298.75,-

20,00,-

318,00 ,-

opravy

ŠJ réžia zamestnanci

1 043,16,-

2392,28,-

3435,44,-

energie, zariadenie kuchyne, revízie, OOP, kancelárske a čistiace  prostriedky

ŠJ réžia cudzí stravníci

-

-

-

nájom priestorov

589,31,-

 

 

542.12,-

 

 

1 131.43,-

 

opravy

 

e)      iné finančné prostriedky

 

 

9-12/2008

1-8 /2009

spolu

použitie

Od OcÚ

11 974,00,-

   53 878,42,-

65 853,19,-

Pitná voda,  oprava vodovod. potrubia, technik PO, BOZP, revízie, oprava strechy, počítače

Rodičovský ples

 

   1 430,00,-

  1 430,00,-

učebné pomôcky,  počítače

 

 

 

 

14.  Koncepčný zámer rozvoja školy, jeho plnenie

 

·         Zlepšiť kvalitu výchovno-vzdelávacej  práce - podľa najnovších osvedčených metód a foriem práce, pravidelná kontrola vyučovacích výsledkov žiakov, pedagogická pomoc vyučujúcim (podľa potreby), projektové vyučovanie, spolupráca s inými školami a porovnanie úrovne práce žiakov i učiteľov,  vytvárať priestor pre individuálnu prácu so žiakmi, spolupráca so Spoločným úradom samosprávy – školským úradom a Okresnou pedagogicko-psychologickou poradňou.

      darí sa: učitelia majú snahu sa vzdelávať, navštevujú školenia alebo sa  sami             vzdelávajú,  spolupráca s úradmi je veľmi dobrá, pracovníci školského úradu a PPP sú  ochotní a nápomocní.

·         Posilňovať čitateľskú gramotnosť

Nedarí sa: žiaci nečítajú na požadovanej úrovni, najväčšie problémy majú s pochopením čítaného a tiež v orientácii v texte. Na tento cieľ sa vedenie zameria aj v budúcom školskom roku.

·         Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu - deťom bola ponúknutá široká paleta záujmových krúžkov, rôzne školské i mimoškolské aktivity, v ktorých sa mohli žiaci realizovať a vypĺňať tak  zmysluplne svoj voľný čas.

            Nedarí sa tak,akoby sme chceli: budeme pokračovať aj v budúcom školskom roku  a cieľa-       vedome formovať pozitívne myslenie našich žiakov.

·         Pokračovať v informatickej výchove našich žiakov i učiteľov - naši žiaci pracujú s počítačmi už od 5.ročníka na hodinách Tchv a na hodinách Informatiky v 5. až 9.roč., ich zručnosti sa výrazne zlepšujú.

·         Interaktívne zážitkové, skúsenostné a  kreatívne vyučovanie - výuku zamerať viac na  rozvoj tvorivosti, aktívneho vnímania,  samostatného myslenia a praktických zručností,  ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú personálne a sociálne kompetencie žiakov - nedarí sa tak, jako by sme chceli.  

 

 

 

 

15.  Spolupráca školy s obcou, radou  rodičov a radou školy

 

Spolupráca s obcou bola na veľmi dobrej úrovni. Pán starosta, Ľubomír Krajňanský sa v uplynulom školskom roku veľmi zaslúžil o materiálne vybavenie  školy a o údržbu a opravu budovy – výmena okien, oprava celej strechy, oprava vodovodného potrubia, … . Za ústretovosť a pomoc vždy, keď  potrebujeme, ďakujeme .

Spolupráca s rodičmi  a radou školy je tiež na dobrej úrovni, rodičia boli prístupní potrebám školy, pomáhali najmä v oblasti získavania sponzorských príspevkov. V mesiaci január sme uskutočnili  5. rodičovský ples. Výťažok z plesu poskytli rodičia na nákup počítačov, pomôcok  a odmien pre deti. Ďakujeme.

                                                                                           

 

Záver                                                                                                

     Hlavné úlohy a ciele vyplývajúce z plánu práce školy na školský rok 2008/09 sa  nám darilo  plniť. V budúcom školskom roku budeme vo zveľaďovaní školy pokračovať.                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Alena Hanichová

                                                                                                        riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

V Hornej Strede  dňa 27.07. 2009