• Čitateľská gramotnosť - čítanie s porozumením

    • Zručnosti čítania a písania tvorili oddávna základ vzdelania človeka. Čítanie, písanie a počítanie – známe pod názvom trívium – patrili k učebným predmetom už v stredoveku. Dnes sú čitateľské kompetencie základom pre školské vzdelávanie i rozvoj celoživotného vzdelávania.

     V súčasnosti sa kladie na čitateľskú gramotnosť veľký dôraz. Ide vlastne o univerzálnu techniku, ktorá umožňuje každému jedincovi zúčastňovať sa na sociálnom a kultúrnom živote modernej spoločnosti . Nie je to iba schopnosť prečítať slová, vety a celé texty, ale aj prečítané pochopiť a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať.

      

     Zručnosti čítania a písania tvorili oddávna základ vzdelania človeka. Čítanie, písanie a počítanie – známe pod názvom trívium – patrili k učebným predmetom už v stredoveku. Dnes sú čitateľské kompetencie základom pre školské vzdelávanie i rozvoj celoživotného vzdelávania.

     Čo je čitateľská gramotnosť?

     V širokom chápaní je univerzálna technika, ktorá umožňuje každému jedincovi zúčastňovať sa na sociálnom a kultúrnom živote modernej spoločnosti – teda nie je to schopnosť len prečítať slová, vety a celé texty, ale aj prečítané pochopiť a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať.

     Považuje sa za základnú kompetenciu, bez ktorej nemožno dosahovať ďalšie kompetencie. Je súčasťou funkčnej gramotnosti človeka. Pri takomto vnímaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie a používanie písaných textov.

     Tento pohľad na čitateľskú gramotnosť vychádza z koncepcie funkčnej gramotnosti, keďže funkčná gramotnosť je vnímaná ako schopnosť spracovať informácie z tlačeného a písaného textu a využiť ich pri riešení rôznych situácií každodenného života.

     Preto v súvislosti s pojmom čitateľská gramotnosť nemožno uvažovať iba o textoch, ktoré žiak číta v škole, teda o učebných textoch, ale aj o textoch v spojitosti s jeho bežným životom mimo školy. Prostredníctvom takýchto rôznorodých textov žiak spoznáva aj kultúru slova, rozličné hodnoty, vniká do postojov postáv a podobne, a to dáva čítaniu ďalší rozmer – to odlišuje čitateľskú gramotnosť od osvojovania si techniky čítania.

     Poznáme tri aspekty čitateľskej gramotnosti:

     1. procesy porozumenia
      1. vyhľadávanie určitých informácií
      2. vyvodzovanie záverov
      3. interpretovanie a integrovanie myšlienok a informácií
      4. hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov
     2. ciele čítania
      1. čítanie pre literárny zážitok / fiktívny hrdina, udalosť, prostredie/
      2. čítanie pre získavanie a využívanie informácií. /aspekty reálneho sveta/
     3. čitateľské zvyklosti a postoje /podporujú celoživotné vzdelávanie/   

      

     Aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti :

     • hlasné čítanie
     • tiché čítanie
     • vzájomné čítanie / v dvojiciach, v skupine/ 
     • odpovede na otázky k textu
     • tvorba otázok k textu / ak vie o čom čítal, vie vytvárať otázky/
     • rozprávať jeden druhému o prečítanom
     • napísať krátku vlastnú reakciu
     • dramatizácia

                                                                                                    V.Ž.® 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje