• OZNAMY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
     • OZNAMY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:

     • Važení rodičia

      tak ako každý školský rok, tak i tento bude Vašim deťom poskytovaná strava v našej školskej jedálni v ZŠ s MŠ Horná Streda od 6.9.2022.  Ak máte  záujem​,​  aby  Vaše   dieťa odoberalo stravu,  záväzne vypl​ňte Prihlášku na stravovanie TUPo vyplnení náležitostí, zašlite ju elektronickou formou na  e-mailovú adresu  editkamoravcikova@gmail.com, alebo vytlačen​ú​ osobne odovzdajte do 25.8.2022  ved​ú​cej školskej jedálne v čase od 7.00 do 13.00​ hod​.

      Stravná jednotka  ostáva  pre  I.  stupeň​=​1,21​ €  a​  II. ​s​tupeň=1,30​ €​. Ak Vaše dieťa odoberalo stravu i minul​ý školský rok, bude mu preplatok za mesiac máj a jún odr​átaný v mesiaci september 2022. Zaroveň upozorňujeme,  že  stravné  na mesiac  september​ ​ a ​ ​október,  bude  spočítane na jednom  šeku a bude nutné túto sumu za​p​latiť najneskôr do 15.9.2022. Termín zaplatenia stravného detí, žiakov bude vždy do 15. dňa v danom mesiaci.   Prihláška na stravovanie v ŠJ TU.

      Odhlasovanie detí, žiakov z obeda​:​

      Prosíme rodičov, aby v prípade ochorenia odhlásili svoje dieťa deň vopred do 13:00 hod, výnimočne do 7.00 hod v deň ochorenia. Neodhlásený obed si môžete v prvý de​ň neprítomnosti žiaka v škole​ odobrať do prenosnej  nádoby a to do 13,00​ hod.​

      Odhlasovanie na  mobilnom čísle= 0904 381 093  formou   sms - vedúca ŠJ  Moravčíkova  Edita.

      Prajeme  Vám i Vašim deťom uspešný školsk​ý​ rok 2022/2023​.​

      Kolektív ŠJ pri ZŠ s MŠ Horná Streda

    • Začiatok školského roka 2022/2023:
     • Začiatok školského roka 2022/2023:

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že školský rok 2022/2023 sa začína 1.9.2022, ale školské vyučovanie sa začína až v pondelok 5.9.2022.

      Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 u nás bude 5.9.2022 o 7:30 hod na školskom dvore.

      Prajeme Vám pekný zvyšok prázdnin a príjemný, pohodový zvyšok dovolenky.

    • Pekné prázdniny a príjemnú dovolenku!
     • Pekné prázdniny a príjemnú dovolenku!

     • Želáme všetkým našim žiakom pekné a pokojné prázdniny, plné relaxu, dobrodružstiev a nových zážitkov.

      Našim pedagógom a nepedagogickým zamestnancom želáme príjemnú dovolenku, veľa oddychu a načerpanie nových síl a pozitívnej energie.

    • Dotácia na stravu:
     • Dotácia na stravu:

     • Od 1.7.2022 sa mení zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). V súvislosti s jeho zmenou dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu. Uvedený zákon bezprostredne súvisí so zmenou v zákone o dani z príjmov, podľa ktorého v zmysle § 52 ods. 3 písm. a) a b) suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

      1. 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
      2. 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm.) zákona o dotáciách.

      A zároveň v § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách prišlo k úprave.

      Dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

      • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnej školy a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov. Túto skutočnosť je potrebné poukazovať žiadateľovi dotácie podľa § 4 ods. 4 čestným vyhlásením.

      Pri poskytovaní dotácií na stravu sú dve kategórie:

      • deti v poslednom ročníku materskej školy alebo v základnej škole do 15 rokov veku (za podmienky neuplatnenia daňového bonusu (napr. poberatelia dôchodkov a i.),
      • deti nad 15 rokov v základnej škole (aj za podmienky uplatnenia daňového bonusu, a to v prípade, napr. ak dieťa opakuje ročník a i.).

      Aké podklady sú potrebné?

      • potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi,
      • potvrdenie, že ide o dieťa v životnom minime,
      • nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus.

      Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má nárok na dotáciu na stravu, predloží potrebné potvrdenie na Obecnom úrade v Hornej Strede do 10.8.2022.

    • Oznam obecnej knižnice:
     • Oznam obecnej knižnice:

     • Vážení návštevníci knižnice v Hornej Strede,

      oznamujeme Vám, že obecná knižnica bude zatvorená od 1.7.2022 do 1.8.2022.

      Valapková,

      vedúca knižnice.

    • Vyhodnotenie zberu papiera:
     • Vyhodnotenie zberu papiera:

     • Spolu celá škola sme nazbierali 3 302,5 kg papiera.

      Umiestnenie tried na prvých troch miestach na základe priemerného počtu nazbieraných kilogramov na žiaka je nasledovné :

      1. stupeň:

      1. miesto III. trieda = 51,917 kg/ žiak

      2. miesto  I. trieda = 42,237  kg/ žiak
      3. miesto   II. trieda = 33,133 kg/ žiak

      4.miesto IV. trieda = 26,21 kg/ ž.)

       

      2. stupeň:

      1. miesto   V. trieda = 25,09 kg/ žiak

      2. miesto   IX. trieda  =   8,642 kg/ žiak
      3. miesto  VIII. trieda =   4,944 kg/ žiak

      4. miesto VII. trieda = 4,07 kg/ ž

      5. miesto  VI. trieda = 4 kg/ ž.
       

      Najaktívnejší žiaci:

      1.stupeň :

      1. miesto MAREK JURÍK  –  III. trieda= 436 kg

      2. miesto  VIKTÓRIA LEDNICKÁ – II. trieda = 222 kg
      3. miesto  PATRÍCIA POLIAKOVÁ – IV. trieda = 172,5 kg
       

      2.stupeň :

      1. miesto  MARTIN JANKECH – IX. trieda= 121 kg

      2. miesto GREGOR JURÍK –    V.   trieda = 70 kg

      3. miesto DARCY VALOVÁ – VII. trieda = 35 kg.
       

         Najlepším zberateľom papiera gratulujeme a zároveň vyjadrujeme uznanie všetkým, ktorí sa do zberu papiera zapojili

      Smajlik.jpg 
      Ďakujeme.

     • Vybíjaná

     • Dňa 16.6.2022 si žiaci 3. triedy spríjemnili pekný slnečný deň účasťou na priateľskom miniturnaji vo vybíjanej so žiakmi 3. a 4. triedy ZŠ s MŠ Jána Hollého Pobedim. S veľkou prevahou sme vyhrali všetky zápasy a odniesli si veľmi milé a sladké  zlaté medaile a dobrú náladu. Mgr.Bartovičová

    • 1.6.2022 MDD v škole:
     • 1.6.2022 MDD v škole:

     • 1. jún patrí na Slovensku už od roku 1952 všetkým deťom. Inak tomu nebolo ani tento rok, kedy sme si pre našich žiakov pripravili veselé, zábavno – súťažné dopoludnie. Svoje zručnosti si prvostupniari premerali v rôznych športových aktivitách a taktiež si otestovali svoje bystré hlavičky. Druhostupniari si svoje sily zmerali vo futbalovom turnaji a dievčatá v turnaji vo vybíjanej. Na všetkých čakali krásne ceny a sladké odmeny.

      Popoludní sa družinári zúčastnili obecnej akcie, na ktorej sa vyjašili v skákacom hrade, povozili sa na koníkoch a sily doplnili v bufete s hotdogom, cukrovou vatou, popcornom a kofolou. Deň detí sme si všetci spoločne užili. Do fotogalérie bol pridaný nový album 1.6.2022 MDD v škole

      Za sladkosti Ďakujeme Rodičovskému združeniu.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, Slovakia
   • 36125440
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje