• ZOZNAM FAKTÚR:

    • Zákonom NR SR č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.40/1964 Občiansky zákonník a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa od 1.1. 2011 ukladá obciam a iným založeným organizáciám, povinne zverejňovať na svojom webovom sídle:
     a) zmluvy uzatvorené po 1.1.2011týkajúce sa používania verejných prostriedkov (okrem pracovných zmlúv a dohôd o práci vykonanej mimo pracovného pomeru) a nakladania s majetkom obcí a štátu
     b) objednávky týkajúce sa používania verejných prostriedkov
     c) faktúry týkajúce sa používania verejných prostriedkov

      

       Zmluvy ,   faktúry, faktúry-jedáleň.           

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 0327773175
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Sem zadajte adresu školy
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje