• Brigáda v škole:
     • Brigáda v škole:

     • V sobotu 19.6.2021 od 9,00 hod sa uskutočnila v našej - Vašej škole v Hornej Strede brigáda s cieľom dokončiť náter oplotenia školy.

      Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy v Hornej Strede za priloženie pomocnej ruky k spoločnému dielu a prispeniu k skrášleniu prostredia, v ktorom sa učia a pohybujú naše - Vaše deti a vnúčatá.

      Vedenie školy.                                                        

    • Oznámenie o klasifikácii za druhý polrok šk. roka 2020/2021:
     • Oznámenie o klasifikácii za druhý polrok šk. roka 2020/2021:

     • Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 26. 5. 2021, riaditeľ ZŠ s MŠ Horná Streda po prerokovaní v pedagogickej rade, oznamuje, že klasifikovať sa v druhom polroku školského roka 2020/2021 budú vyučovacie predmety, ktoré sa vyučovali dištančnou formou - budú hodnotené známkou.

      Vyučovacie predmety = informatika, technika, pracovné vyučovanie, etická/náboženská výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, občianska náuka, cvičenia zo SJL, ktoré sa nevyučovali počas dištančného vzdelávania, nebudú klasifikované. Tieto predmety budú hodnotené slovom "absolvoval /-la".

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje