• Informácie k začiatku školského roka 2021/2022:

     • Vážení rodičia,

          začiatok školského roka je opäť neštandardný. Všetci vnímame návrat hrozby epidémie COVID 19 a pomalé zvyšovanie sa počtu nakazených osôb. Preto Vás chceme poprosiť o vzájomnú spoluprácu, pochopenie a ústretovosť pri dodržiavaní všetkých nariadených opatrení.

      Želáme Vám veľa zdravia a chuti zdolávať nové výzvy pri vzdelávacom procese Vašich detí v tomto školskom roku.

          Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bolo 2.9.2021 (štvrtok) o 7:30 hod. na školskom dvore.

      Rodičom vstup do budovy školy nie je umožnený. 

          Rodičia prvákov 2.9.2021 po slávnostnom otvorení vstúpili do budovy školy=Povinnosťou bolo odovzdať triednej učiteľke prvákov vyplnené podpísané vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka - Tlačivo je TU  a mať v budove školy prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

      Pri prvom nástupe do školy 2.9.2021 a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane vikendov a sviatkov) rodič žiaka alebo len žiak predkladá vyplnené a potvrdené „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka - Priloha č. 1 z webu Ministerstva školstva SR = Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka  tlačivo je TU.  

      Žiaci, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali COVID, odovzdajú vyplnené okrem tlačiva o bezpríznakovosti aj tlačivo „Výnimka z karantény“ -TU.  

      K antigénovým samotestom a ich prevzatiu škola zverejní informácie neskôr, resp. po ich dodaní do školy.

      Antigénové samotesty dostanú len tí žiaci, ktorých rodičia prejavili o ne záujem do 26.8.2021 hlavne prostredníctvom Ankety v Edupage a prváci  e-mailom.

      • VŠETCI žiaci a zamestnanci školy sú povinní v budove školy mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom - výnimku z tejto povinnosti definuje aktuálne platná vyhláška ÚVZ SRč.237
      • ŠKD aj Školská jedáleň budú v prevádzke od 3.9.2021
      • Rodič môže ospravedlniť 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (ak ich je viac, musí predložiť potvrdenie od lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť)
      • Konzultácie budú prebiehať dištančne, telefonicky, mailom (po dohode s učiteľom)
      • Návštevník školy môže vstúpiť do budovy len so súhlasom riaditeľa školy a musí sa preukázať  Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka TU.

      - Odporúčame vám prečítať si tiež informácie v nasledujúcom odkaze

      https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

      - Prosíme všetkých rodičov, aby stále pravidelne aktívne sledovali našu webovú stránku školy:

      https://zssmshstreda.edupage.org

       

      Postup ako sa rodič nášho žiaka môže stále prihlásiť na edupage.org:

      1.   Prihláste sa na webovú stránku  www.zssmshstreda.edupage.org 

      2.   Kliknite na Prihlásenie (v pravom hornom rohu)

      3.   Prihlasovacie meno: vaša emailová adresa

      4.   Heslo: vygenerované heslo, ktoré ste dostali do emailovej pošty.

      Pekný deň....

    • Oznam pre rodičov budúcich prvákov:
     • Oznam pre rodičov budúcich prvákov:

     • Vážení rodičia budúcich prvákov,

      na stránke školy bola zverejnená informácia o možnosti školy zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25 ks/žiaka. V prípade záujmu už kontaktovali rodičia prvákov školu prostredníctvom e-mailu: zssmshorna.streda@gmail.com do 26.8.2021 do 8:00 hod. a s triednou učiteľkou.

    • Vážení rodičia,
     • Vážení rodičia,

     • podľa pokynov MŠVVaŠ SR  škola objednala balíčky 25 ks antigénových testov na domáce samotestovanie na 1 žiaka  podľa záujmu rodičov našich žiakov.

      V pondelok 23.8.2021 bola tu na webovej stránke našej školy sprístupnená anketa na vyjadrenie záujmu rodičov našich žiakov o samotesty prostredníctvom EduPage DO 26.8.2021 DO 9:00 h.

    • Oznam vedúcej ŠJ:
     • Oznam vedúcej ŠJ:

     • Vážení  rodičia,

      pod textom tohto oznamu máte k dispozícií prihlášku na stravovanie Vášho  dieťaťa u nás v škole v školskom roku 2021/2022. Máte možnosť si ju doma vytlačiť  a vypísanú odovzdať,  alebo  si  ju osobne prevziať  v budove  školy v týždni od  23.8.2021 - 27.8.2021 od 7,30 hod do 13,00 hod v kancelárii vedúcej ŠJ a vypísanú, podpísanú odovzdať  DO 27.8.2021 do 13,00 h = piatok.

      Pekný deň....

      Záväzná prihláška na stravu v ŠJ  TU.

    • Voľná pracovná pozícia:
     • Voľná pracovná pozícia:

     • Základná škola s materskou školou Horná Streda prijme do pracovného pomeru s nástupom od septembra 2021 vychovávateľku v ŠKD.  Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte mailom na adresu: zssmshorna.streda@gmail.com, info: 0903 549813.

    • Poskytovanie stravy v školskej jedálni od 1.9.2021:
     • Poskytovanie stravy v školskej jedálni od 1.9.2021:

     • Od septembra vzniká nárok na dotáciu na stravovanie len deťom v hmotnej núdzi a deťom rodičov, ktorí si nemohli uplatniť nárok na daňový bonus (Bude potrebné predložiť potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, prípadne potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima a čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.) Potvrdenie alebo čestné vyhlásenie je možné doručiť na Obecný úrad Horná Streda v termíne do 10.8.2021.

      Čestné vyhlásenie TU.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy
     +42132/7773112 - ekonómka
     +42132/7773102 - materská škola
     +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
     Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

     Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • Partizánska 391
     916 24 Horná Streda
     Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com,
     mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje