• OZNAMY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
     • OZNAMY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:

     • Važení rodičia

      Stravná jednotka  ostáva  pre  I.  stupeň​=​1,21​ €  a​  II. ​s​tupeň=1,30​ €​. Ak Vaše dieťa odoberalo stravu i minul​ý školský rok, bol mu preplatok za mesiac máj a jún odr​átaný v mesiaci september 2022. Zaroveň upozorňujeme,  že  stravné  na mesiac  september​ ​ a ​ ​október,  bude  spočítane na jednom  šeku a bolo nutné túto sumu za​p​latiť najneskôr do 15.9.2022. Termín zaplatenia stravného detí, žiakov bude vždy do 15. dňa v danom mesiaci.   Prihláška na stravovanie v ŠJ TU.

      Odhlasovanie detí, žiakov z obeda​:​

      Prosíme rodičov, aby v prípade ochorenia odhlásili svoje dieťa deň vopred do 13:00 hod, výnimočne do 7.00 hod v deň ochorenia. Neodhlásený obed si môžete v prvý de​ň neprítomnosti žiaka v škole​ odobrať do prenosnej  nádoby a to do 13,00​ hod.​

      Odhlasovanie na  mobilnom čísle= 0904 381 093  formou   sms - vedúca ŠJ  Moravčíkova  Edita.

      Prajeme  Vám i Vašim deťom uspešný školsk​ý​ rok 2022/2023​.​

      Kolektív ŠJ pri ZŠ s MŠ Horná Streda

    • Informácia k nástupu detí do školy v školskom roku 2022/2023
     • Informácia k nástupu detí do školy v školskom roku 2022/2023

     • Nástup detí do školy bol 5.9.2022. Materská škola je v prevádzke taktiež od 5.9.2022

      Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 u nás bolo 5.9.2022 o 7:30 hod na školskom dvore.

      Prvý deň bolo potrebné potvrdiť cez Edu Page alebo priniesť vyplnené a podpísané rodičmi vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka na Covid 19, tlačivo je TU

      Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

    • Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 1. septembra 2022:
     • Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 1. septembra 2022:

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie s účinnosťou od 1. septembra 2022.

      Uskutočňovanie školského vyučovania v škole a prevádzka školských zariadení bude aj naďalej na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti. 

      Vo všetkých zariadeniach školského stravovania zostáva zachovaná aj možnosť poskytovania stravovania pre príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky.

      Pre riaditeľa školy zostáva zachovaná možnosť z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 poskytnúť voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Čas takto poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole s tým, že pre deti a žiakov bude zabezpečené dištančné vzdelávanie.

      Za mimoriadne prerušenie školského vyučovania sa rovnako považuje naďalej aj situácia, ak príde k obmedzeniu alebo k prerušeniu prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19.

      Zostáva zachované aj predĺženie lehoty na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní. Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

      Ak ide o žiakov, táto lehota zostáva predĺžená na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

      Zdroj: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-1-septembra-2022/

       

      Rozhodnutie ministra je tu

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je tu

      Oznam o vstupe do objektu školy je tu

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy
     +42132/7773112 - ekonómka
     +42132/7773102 - materská škola
     +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
     Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

     Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • Partizánska 391
     916 24 Horná Streda
     Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com,
     mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje