• Oznam pre rodičov budúcich prvákov:
     • Oznam pre rodičov budúcich prvákov:

     • Vážení rodičia budúcich prvákov,

      na stránke školy bola zverejnená informácia o možnosti školy zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25 ks/žiaka. V prípade záujmu už kontaktovali rodičia prvákov školu prostredníctvom e-mailu: zssmshorna.streda@gmail.com do 26.8.2021 do 8:00 hod. a s triednou učiteľkou.

    • Vážení rodičia,
     • Vážení rodičia,

     • podľa pokynov MŠVVaŠ SR  škola objednala balíčky 25 ks antigénových testov na domáce samotestovanie na 1 žiaka  podľa záujmu rodičov našich žiakov.

      V pondelok 23.8.2021 bola tu na webovej stránke našej školy sprístupnená anketa na vyjadrenie záujmu rodičov našich žiakov o samotesty prostredníctvom EduPage DO 26.8.2021 DO 9:00 h.

    • Oznam vedúcej ŠJ:
     • Oznam vedúcej ŠJ:

     • Vážení  rodičia,

      pod textom tohto oznamu máte k dispozícií prihlášku na stravovanie Vášho  dieťaťa u nás v škole v školskom roku 2021/2022. Máte možnosť si ju doma vytlačiť  a vypísanú odovzdať,  alebo  si  ju osobne prevziať  v budove  školy v týždni od  23.8.2021 - 27.8.2021 od 7,30 hod do 13,00 hod v kancelárii vedúcej ŠJ a vypísanú, podpísanú odovzdať  DO 27.8.2021 do 13,00 h = piatok.

      Pekný deň....

      Záväzná prihláška na stravu v ŠJ  TU.

    • Voľná pracovná pozícia:
     • Voľná pracovná pozícia:

     • Základná škola s materskou školou Horná Streda prijme do pracovného pomeru s nástupom od septembra 2021 vychovávateľku v ŠKD.  Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte mailom na adresu: zssmshorna.streda@gmail.com, info: 0903 549813.

    • Poskytovanie stravy v školskej jedálni od 1.9.2021:
     • Poskytovanie stravy v školskej jedálni od 1.9.2021:

     • Od septembra vzniká nárok na dotáciu na stravovanie len deťom v hmotnej núdzi a deťom rodičov, ktorí si nemohli uplatniť nárok na daňový bonus (Bude potrebné predložiť potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, prípadne potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima a čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.) Potvrdenie alebo čestné vyhlásenie je možné doručiť na Obecný úrad Horná Streda v termíne do 10.8.2021.

      Čestné vyhlásenie TU.

     • Prázdniny:

     • Letné prázdniny sú od 01.07.2021 do 31.08.2021. Tešíme sa na Vás v školskom roku 2021/2022.

    • Prázdninovo dovolenkové želanie:
     • Prázdninovo dovolenkové želanie:

     • Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

      želáme všetkým slnečné prázdniny a pohodovú dovolenku. Dobre si oddýchnite, načerpajte nové sily, zmysluplne využite čas a dávajte si na seba pozor!

      Tešíme sa na spoločné stretnutie v novom školskom roku 2021/2022.

      Kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ Horná Streda.

       

    • Brigáda v škole:
     • Brigáda v škole:

     • V sobotu 19.6.2021 od 9,00 hod sa uskutočnila v našej - Vašej škole v Hornej Strede brigáda s cieľom dokončiť náter oplotenia školy.

      Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy v Hornej Strede za priloženie pomocnej ruky k spoločnému dielu a prispeniu k skrášleniu prostredia, v ktorom sa učia a pohybujú naše - Vaše deti a vnúčatá.

      Vedenie školy.                                                        

    • Oznámenie o klasifikácii za druhý polrok šk. roka 2020/2021:
     • Oznámenie o klasifikácii za druhý polrok šk. roka 2020/2021:

     • Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 26. 5. 2021, riaditeľ ZŠ s MŠ Horná Streda po prerokovaní v pedagogickej rade, oznamuje, že klasifikovať sa v druhom polroku školského roka 2020/2021 budú vyučovacie predmety, ktoré sa vyučovali dištančnou formou - budú hodnotené známkou.

      Vyučovacie predmety = informatika, technika, pracovné vyučovanie, etická/náboženská výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, občianska náuka, cvičenia zo SJL, ktoré sa nevyučovali počas dištančného vzdelávania, nebudú klasifikované. Tieto predmety budú hodnotené slovom "absolvoval /-la".

    • Hudobná výchova 4.trieda
     • Hudobná výchova 4.trieda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hudobná výchova 4.trieda.

      Uverejňujeme zopár fotiek z vyučovacej hodiny hudobnej výchovy= 13.5.2021. V rámci zachovania kultúrneho dedičstva našej krajiny sa naši štvrtáci zoznamovali s ľudovými hudobnými nástrojmi ako je fujara, husle, ozembuch, drumbľa, kde si ukázali ich využitie nielen v ľudovej, ale aj modernej hudbe. Okrem toho nás hrou na priečnej flaute potešila aj Nikolka Kojdová.

     • DEŇ MATIEK:

     • KVETY PRE MAMU

      Všetky kvety do rúk mamy,

      skladám ako drahokamy.

      Za jej lásku, plnú nehy,

      za zelené detské brehy.

      Za jej štedrosť, starosť v hlave,

      za dni šťastné, za dni hravé,

      za rozprávky nad kolískou,

      za to, že vždy stojí blízko.

      Mamička, prajem Ti všetko najlepšie ku Dňu matiek.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje