• ZŠ s MŠ Horná Streda od 10.5.2021:
     • ZŠ s MŠ Horná Streda od 10.5.2021:

     • Na základe novej mapy sa okres Nové Mesto nad Váhom nachádza od  pondelka 10. mája 2021 v červenej farbe.

      Z toho dôvodu nie je potrebné predkladať Vyhlásenie o bezinfekčnosti papierovo ani elektronicky pre žiakov, ktorí navštevovali školu riadne po celý týždeň. Spomínané vyhlásenie Priloha_8 je povinný predkladať žiak vtedy, ak sa nezúčastňuje vyučovania viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov).

      Rovnaké pravidlo a aj  rovnaké vyhlásenie platí pre deti v materskej škole.

    • Prevádzka školy od 3. mája 2021 - AKTUALIZOVANÉ:
     • Prevádzka školy od 3. mája 2021 - AKTUALIZOVANÉ:

     • Keďže od 3. mája 2021 bude okres Nové Mesto nad Váhom v červenej farbe (II. stupeň varovania), žiaci 5., 6. a 7. ročníka nastupujú na prezenčné vyučovanie.

      Vyučovanie vo všetkých ročníkoch (1.– 9. roč.) bude prebiehať podľa pôvodného rozvrhu hodín, ktorý bude zverejnený v EduPage na webovej stránke školy.

      Na základe uznesenia vlády SR č. 215/2021 od 3. mája 2021 sa nemusia žiaci ani zákonný zástupca žiaka pri vstupe do školy preukazovať negatívnym testom.

      Nosenie rúšok je povinné pre všetkých žiakov na základe vyhlášky ÚVZ č. 175/2021.

      Zákonný zátupca pri nástupe dieťaťa do školy odovzdá vyplnené a podpísané tlačivo o bezinfekčnosti: Tlačivo z webu MŠ SR príloha 8 od 3.5.2021 TU, alebo v EduPage podľa manuálu pošlú triednemu učiteľovi prostredníctvom aplikácie EduPage- Návod= https://help.edupage.org/.

      Uznesenie_vlady_SR_229_2021.pdf

    • Úspech v Projekte čitateľskej gramotnosti - „Čítame radi 2“:
     • Úspech v Projekte čitateľskej gramotnosti - „Čítame radi 2“:

     • Jedným z pilierov našej školy je aktívna snaha motivovať žiakov k čítaniu kníh. Nielen beletrie, ale aj odbornej literatúry.

      Čítať znamená pochopiť, vybrať podstatné, naučiť sa, vedieť aplikovať, ale i obohatiť, rozvíjať kreativitu, slovnú zásobu, emočnú inteligenciu….

      Pred Vianocami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt Čítame radi. Flexibilne sme v priebehu niekoľkých dní pripravili a podali žiadosť na nákup detských, mládežníckych kníh a odbornej literatúry pre zamestnancov škôl. 

      Naša škola v Hornej Strede uspela na MŠVVaŠ SR v projekte na podporu čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi 2“, keď sa nám podarilo získať pre našich žiakov a zamestnancov sumu 800,- €  na nákup kníh, učebníc. Tešíme sa.

      Viac informácií: 

      https://www.minedu.sk/podpora-citatelskej-gramotnosti-rozvojovy-projekt-citame-radi-vyhodnotenie/

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Naša škola sa veľmi aktívne zapojila do celoslovenskej zbierky ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" - fotky z tejto aktivity sú v albume. Odkaz - link na ďalšie informácie k tejto aktivite školy TU. Veľká vďaka patrí všetkým ľuďom s dobrým srdiečkom: rodičom, deťom a pani učiteľkám, učiteľom.

    • Poďakovanie:
     • Poďakovanie:

     • ,,Spomínajte na moju Lenulku všetci vždy len v dobrom.

      Ak je to možné hoci aj zverejnením na stránke Vašej školy, tak ja chcem skutočne všetkým poďakovať, ktorí sa prišli s mojou Lenkou rozlúčiť. Ja si to nesmierne vážim a taktiež aj celý Váš kolektív v škole, mala skvelý kolektív a preto si to vážte.

      Ešte raz srdečne Ďakujem."   Ivan Mačura.

    • Oznam
     • Oznam

     • MŠ SR - Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

      V súlade s § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia

      k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „vyhláška“)

      z dôvodu ochrany života a zdravia

      v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod.

      je zakázané všetkým osobám s výnimkou osôb podľa § 1 ods. 2 a zamestnancov podľa § 2 ods. 2 vyhlášky vstupovať do vnútorných a vonkajších prevádzkových priestorov a na pracoviská

       Zákaz podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 16/2020 ÚVZ sa nevzťahuje na:

      1. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
      2. osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
      3. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,
      4. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
      5. dieťa do desiatich rokov veku,
      6. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
      7. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
      8. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
      9. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
      10. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
      11. osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.  Odkaz link na MŠ SR oznamy TU.
    • Upozornenie pre zákonných zástupcov detí:
     • Upozornenie pre zákonných zástupcov detí:

     • Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020

      1. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

      2. Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

      3. Žiaci prvého stupňa, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby.

      Tlačivo na stiahnutie a vytlačenie - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti TU (po celoslovenskom testovaní).

      Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie uvedeného usmernenia.

     • Dištančné vzdelávanie-rozvrh hodín

     • Rozvrh hodín - Dištančné vzdelávanie 2.stupeň ZŠ online od 26.10.2020 cez Teams:

      1.hodina=8,00 hod - 8,45, hod;

      2.h=9,00 - 9,45;

      3.h=10,25 - 11,10 h;

      4.h=11,20 - 12,05;

      5.h=12,15 - 13,00 h.

      Dištančné vzdelávanie 2.stupňa bude prebiehať od 26.10.2020 online podľa tu priloženého dištančného rozvrhu  cez Microsoft Teams z domu. Kto sa nemôže vzdelávať z domu online cez internet, musí si prísť do školy každý školský vyučovací pondelok vyzdvihnúť si materiály- učivo, pracovné listy a podobne s dodržiavaním nariadení hlavného hygienika a ministerstva školstva SR.    V.Ž.

    • Informácie k organizácií vyučovania:
     • Informácie k organizácií vyučovania:

     • Od 26.10.2020 sa mení spôsob prezenčného vyučovania žiakov 2.stupňa ZŠ na dištančné vyučovanie - učenie z domu podľa týždenného rozvrhu hodín pre vyučovanie dištančnou formou, ktorý Vám tu priebežne oznámime. Žiaci, ktorí nemajú doma počítač s internetom - nemajú doma k IKT vzdelávaniu prístup si budú každý pondelok do 12,00 hod chodiť do školy prevziať materiály, pracovné listy a podobne, s dodržiavaním ochranných a preventívnych opatrení súvisiacich s COVID-19, podľa nariadenia hlavného hygienika SR a  Ministerstva školstva SR.

      MŠ a 1.stupeň prebieha vzdelávanie stále prezenčným vzdelávaním v MŠ a v škole. 

      Aj touto cestou Vás prosíme o trpezlivosť. Ďalšie informácie Vám tu poskytneme priebežne čo najskôr. Prosíme všetkých rodičov, aby ste sledovali webovú stránku školy alebo EDUPAGE aplikáciu. Budeme sa Vás snažiť včas o všetkom informovať. Ďakujeme za pochopenie. Robíme maximum pre vaše/naše deti.

    • Voľná pracovná pozícia:
     • Voľná pracovná pozícia:

     • Základná škola s materskou školou Horná Streda prijme do pracovného pomeru od 2.11.2020 vychovávateľku v ŠKD (60 % úväzok).  Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na e-mailovú adresu: zssmshorna.streda@gmail.cominfo telefón: 0327773175, 0327773112.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje