• Ypsilon - slovina je hra?

     • 24.11.2022 sa vybraní žiaci z jednotlivých ročníkov zúčastnili súťaže Ypsilon – slovina je hra, ktorej hlavným cieľom je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet.

      Marko Pisara z 1. ročníka a Viktória Lednická z 3. ročníka dosiahli maximálny počet 100 bodov.

      Gratulujeme!

     • Podjavorinskej Bzince:

     • V pondelok 30.1.2023 sa v našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Podjavorinskej Bzince (Hviezdoslavov Kubín ) – 1. kategória.

      Výsledky:

      Poézia -      1. miesto Zara Petrášová (4. ročník)

                         2. miesto Nela Tamásová (3. ročník)

                         3. miesto Peter Jankulár (2. ročník)

      Próza -       1. miesto Eliška Vargová (2. ročník)     

                         2. miesto Elizabeth Gáborová (2. ročník)

                         3. miesto Ema Juhásová (2. ročník )

      Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste budú našu školu reprezentovať na obvodnom kole v Novom Meste nad Váhom.

      Gratulujeme!

    • Podmienky úhrady nákladov v ŠKD a v školskej jedálni:
     • Podmienky úhrady nákladov v ŠKD a v školskej jedálni:

     • ​​​​​Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      K týmto nákladom sa pripočítava príspevok na réžiu za dieťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a je určený vo výške 0,50 eur za každý odobratý obed (viď VZN Obce Kočovce č. 3/2022).

      Od 1.1.2023 nastáva zmena vo finančných pásmach, a preto sa príspevky, ktoré uhrádza zákonný zástupca menia Podľa schváleného VZN 8/2022 sa upravujú výšky príspevkov nasledovne:

      - Za pobyt dieťaťa v ŠKD mesačne na jedno dieťa sumou 5,- EUR,

      - Za pobyt dieťaťa v materskej škole mesačne na jedno dieťa suma 15,- EUR.

      Ďalej je určená výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno dieťa podľa vekových kategórii stravníkov:

      - MŠ - deti od 2 do 6 rokov celodenný pobyt= spolu 1,90 EUR,

      - Žiaci od 6 do 11 rokov= spolu 1,50 EUR,

      - Žiaci od 11 do 15 rokov= spolu 1,70 EUR.

      Tieto príspevky uhrádza zákonný zástupca mesačne do 15. dňa v kalendárnom mesiaci.

    • Akcie v jazykovke:
     • Akcie v jazykovke:

     • Vianočné párty v jazykovke sa konali 21. a 22.12.2022. Žiaci okrem pripraveného pohostenia hrali rôzne hry, vianočný kahoot kvíz, stoličkový tanec či UNO. Púšťali sa pesničky a samozrejme nechýbal aj darček v podobe edukačných stolných hier pre druhý stupeň.

    • Exkurzia:
     • Exkurzia:

     • Predvianočný čas si spríjemnili žiaci štvrtej triedy netradičnou vlakovou exkurziou, ktorou spoznávali okolie Prievidze a zároveň opätovali návštevu  svojim  ″listovým″ kamarátom zo ZŠ Rastislavova v  Prievidzi. Kamaráti nás pozvali na exkurziu do Národnej kultúrnej pamiatky Depo Prievidza, kde si štvrtáci spoločne za plnej prevádzky pozreli prácu v Depe, vyskúšali si riadenie rušňa, či signalizačných zariadení. Potom sme sa prešli cez krásne vianočne trhy a prezreli sme si školu. V  triede sme sa potešili programom, ktorý si pre nás pripravili, vymenili sme si drobné darčeky. Pohostili sme sa teplým čajom a medovníčkami a plní zážitkov sme sa vybrali na zážitkovú cestu vlakom.

      Rušňové depo v Prievidzi:  V roku 2005 bolo vyhlásené za národnú technickú pamiatku. Stavba sa nachádza na Bojnickej ceste č. 2. Bola vybudovaná v rokoch 1912 – 1913, rozšírená v roku 1938. Má charakteristické znaky architektúry železničných stavieb z obdobia počiatkov železničnej dopravy. So zachovaným technologickým vybavením je najzachovalejšou stavbou svojho druhu na Slovensku. Má pamiatkovú hodnotu ako významný dokument vývoja architektúry železničných stavieb a histórie železničnej dopravy na Slovensku. Je jedinou národnou kultúrnou pamiatkou na území mesta.

    • Aktivity v ŠKD – december 2022:
     • Aktivity v ŠKD – december 2022:

     • ŠKD I.: Mesiac december bol v ŠKD I. venovaný výzdobe, ktorá neodmysliteľne patrí k atmosfére blížiacich sa Vianoc. Deti sa odhodlane pustili do výroby vianočných dekorácií - maľovali vianočné stromčeky, vystrihovali snehové vločky, vyrábali Mikulášov a snehuliakov a s nadšením sa pustili do výzdoby triedy. Porozprávali sme sa aj o tom, ako sa slávia Vianoce vo svete a následne sme nadviazali na tradície a zvyky, ktoré deti dodržiavajú v ich rodine. Nezabudli sme ani na papierovú guľovačku, pri ktorej deti zažili veľa zábavy.

      ŠKD II.: Počas posledného mesiaca v roku a blížiacimi sa Vianocami, sme si s deťmi z ŠKD II. spríjemnili chvíle Vianočnou atmosférou. Triedu sme si spoločne vyzdobili zimnou dekoráciou – deti vyrábali zimné vločky z papiera, stromček ozdobili vianočnými guľami a nástenku zaplnili obrázkami, ktoré si sami vyfarbili. Pred začatím prvej adventnej nedele sme si s deťmi dekorovali adventné vence. Súčasťou príjemne naladenej atmosféry bola aj hudba v podobe vianočných kolied, pesničiek a tančekov.

      ŠKD III.: December bol hlavne tvorivý. V ŠKD III. sme so žiakmi vyrábali ozdoby do triedy a na nástenku. Deti si mohli vyrobiť aj vianočné blahoželanie, či darček pod stromček. Prvý sneh sme oslávili snehovou guľovačkou. Vianočnú atmosféru sme si vytvorili aj v triede pri nácviku štedrej večere. Nemôžem nespomenúť nácvik vianočného programu, spevu a tanca, s ktorým žiaci vystúpili 10. decembra na vianočných trhoch v Hornej Strede. Rok 2022 sme v ŠKD III. ukončili radostne a tvorivo. Dúfam, že rok 2023 začneme s rovnakým elánom a nadšením!

    • Vianočný turnaj vo futbale:
     • Vianočný turnaj vo futbale:

     • V stredu 21.12.2022 zorganizoval opäť pán učiteľ Mgr. Viliam Žitňanský pre našich žiakov Vianočný turnaj vo futbale. Tento turnaj vyhralo družstvo ,,Brazílie". Na druhom mieste skončilo družstvo ,,Realu Madrid" a tretie miesto obsadilo družstvo ,,FC Paríž". Ceny pre tento turnaj finančne zabezpečilo RZ pri ZŠ s MŠ Horná Streda, za čo im veľmi pekne ĎAKUJEME. Tu sú fotky z tejto vydarenej športovej školskej akcie. V. Ž.

    • Prevencia:
     • Prevencia:

     • Ako sa chrániť pred chrípkou?

      Prevencia vzniku a šírenia chrípky a chrípke podobných ochorení sa zameriava na zabránenie prenosu vírusov z chorého na zdravého človeka, ako aj na posilnenie celkovej odolnosti organizmu. Je preto potrebné udržiavať sa stále v dobrej fyzickej kondícii najmä správnou životosprávou, dopriať si dostatočnú pohybovú aktivitu (každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, cvičenie), otužovanie organizmu. Ďalej je to (najmä v chladnom období) vhodné obliekanie, ktoré môže zabrániť prechladnutiu. Keďže sa chrípka prenáša vzduchom dôležité je časté účinné vetranie miestností najmä v školách, škôlkach, upratovanie navlhko. V čase epidémie chrípky je rozumné vyhýbať sa podujatiam, kde je veľká koncentrácia ľudí (kiná, divadlá, diskotéky a pod.). Z hľadiska ďalšieho šírenia infekcie je veľmi dôležité obmedzenie  kontaktu s ostatnými ľuďmi počas trvania príznakov ochorenia. Chorí by mali používať papierové vreckovky jednorazovo, po použití ich zahodiť a umyť si ruky. vž

    • Vianočný športový krúžok pre 1.stupeň:
     • Vianočný športový krúžok pre 1.stupeň:

     • V pondelok 12.12.2022 si naši žiaci športovci užili v našej škole ,,Vianočný športový krúžok"  aj so sladkými odmenami za usilovnosť, snahu a radosť zo športu. Fotky z tejto športovej aktivity si môžte pozrieť aj stiahnúť vo fotoalbume. Ceny pre našich usilovných, šikovných športovcov finančne zabezpečilo Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Horná Streda, za čo im veľmi pekne ĎAKUJEME. Foto - Vedúci športového krúžku Mgr. Viliam Žitňanský.

    • Poďakovanie - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • Poďakovanie - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Milí rodičia a žiaci,

      chceme aspoň takto poďakovať za to, že ste sa pridali do projektu, do ktorého sa zapojilo celé Slovensko. Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do akcie ,,Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok". Aj Vašou zásluhou budú potešení seniori, ktorým určite spríjemníte Vianoce. Ďakujeme, že ste opäť ukázali svoje veľké srdce.

    • Exkurzia:
     • Exkurzia:

     • Dňa 2.12.2022 sa žiaci 2.,3.,a 4.ročníka zúčastnili exkurzie do Mestskej knižnice Piešťany, spojenej  s aktivitou „Hľadania pokladu“. Adventný čas si  spríjemnili návštevou tradičných vianočných trhov, kde sa zohriali horúcim vianočným punčom, či teplou kúpeľnou oblátkou.

     • Súťaž Ypsilon - slovina je hra!

     • Ypsilon- slovina je hra celoslovenské kolo súťaže riešili aj šikovní prváci. V teste riešili zaujímavé úlohy rôzneho charakteru so zameraním na učivo daného ročníka a tak si overili ako sú na tom so svojimi vedomosťami. Budeme im držať palce v získaní diplomu a vecnej ceny. 👍👏

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 0327773175
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Sem zadajte adresu školy
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje