• Poďakovanie:
     • Poďakovanie:

     • Vážení rodičia!

      Ďakujeme Vám za zodpovedný prístup pri dodržiavaní prísnych opatrení, ktoré sme v materskej škole a v základnej škole nastavili kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID 19. Od otvorenia školského roka máme v škole situáciu pod kontrolou aj vďaka Vám, všetci sú zdraví, nastavené pravidlá fungujú, naďalej budeme držať spolu, vzájomne sa rešpektovať a informovať. Ak sa v niektorej triede vyskytne problém, budeme rodičov danej triedy ihneď informovať a situáciu riešiť podľa pokynov RÚVZ.

      Nech sme všetci zdraví!

      Vedenie školy.

    • Beh T. Foxa 7.trieda, 8.tr., 9.tr. - umiestnenie žiakov:
     • Beh T. Foxa 7.trieda, 8.tr., 9.tr. - umiestnenie žiakov:

     • 1.miesto=N.Kvasnička, 2.miesto=Š.Masár, 3.miesto=Š.Kobelár, 4.miesto=D.Kotula, 5.miesto=M.Veselá, 6.=L.Magálová, 7.=V.Šebová, 8.=V.Hrádelová, 9.=L.Recký, 10.=L.Gondeková, 11.=D.Potočný. 12.=M.Moravčík, 13.=T.Čačíková, 14.=T.Vatrt, 15.=M.Toráč, 16.=L.Miklovič, 17.=M.Jankech.

    • Beh T. Foxa 1.stupeň ZŠ - umiestnenie žiakov:
     • Beh T. Foxa 1.stupeň ZŠ - umiestnenie žiakov:

     • 1.miesto=M.Markech, 2.miesto=M.Janíček, 3.miesto=Z.Petrášová, 4.miesto=K.Markechová, 5.=B.Markechová, 6.=E.Uhrová, 7.=L.Švecová, 8.=S.Osuská, 9.=J. Kusý, 10.=M.Šupka, 11.=M.Petruš, 12.=D.Chalás, 13.=D.Pekarovič, 14.=T.Szabo, 15.=L.Ochodnický, 16.=N.Kojdová, 17.=J.Hladký, 18.=M.Valovič, 19.=L.Šupková, 20.=B.Kotula. 

    • Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí v ZŠ s MŠ Horná Streda na obdobie školského roku 2020/2021 vo veciach:
     • Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí v ZŠ s MŠ Horná Streda na obdobie školského roku 2020/2021 vo veciach:

     • Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí v ZŠ s MŠ Horná Streda na obdobie školského roku 2020/2021 vo veciach:

      • prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021,
      • podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

      V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok v interiéri školy resp. školského zariadenia pre žiakov 2. stupňa, rúšok/štítov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané.

      Od 16. 9. 2020  platia pre nosenie rúšok nižšie uvedené pravidlá pre jednotlivé fázy.

      Zásadné pravidlá:                                                                            

      Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka (nie riaditeľa) so všeobecným lekárom len telefonicky!!! Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.                                                                          

      Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

      Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

      Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.

      Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.

      Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

      ZELENÁ FÁZA

      Odporúčania:

      • Škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do základnej školy.
      • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania (príloha č. 1). Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).
      • Bude zabezpečený ranný filter pri vstupe do základnej školy.
      • V prípade, že u dieťaťa alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, postupuje podľa usmernenia tohto materiálu, časť Oranžová a Červená fáza.
      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka – prváka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
      • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.
      • Základná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.
      • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha č. 3) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie –podpisuje rodič (príloha č. 4).

       

      • Žiak nosí v taške rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
      • Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
      • Žiaci druhého stupňa nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, žiaci 1. stupňa okrem svojej triedy v interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
      • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
      • Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. aj asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
      • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
      • Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
      • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
      • Odporúčame zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu.

      Zákonný zástupca

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

      Pri podozrení na ochorenie

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest)nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.

      Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

      Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID–19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

      V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami  z Oranžovej fázy tohto dokumentu.

      ORANŽOVÁ FÁZA

      Odporúčania:

      Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca z ochorenia COVID-19, či v prípade nariadenia ÚVZ SR. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť školu a žiakov na prípadnú červenú fázu. Odporúča sa preto mobilizácia skladových zásob OOPP a dezinfekčných opatrení.

      Žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. V prípade, že:

      1. mieste príslušný RÚVZ oznámi škole podozrenie výskytu ochorenia u žiaka alebo zamestnanca školy:

      · škola postupuje podľa nižšie uvedených krokov, čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

      1. zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácii všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19:

      · v prípade ak RÚVZ neskontaktuje školu do 48 hodín, tak škola kontaktuje miestne príslušné RÚVZ a informuje o podozrení u žiaka/zamestnanca

      · škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov, čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ

      Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka

      Podozrivý žiak nenavštevuje školu a školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty žiaka (napr. spolužiaci v triede).

      Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

      · negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom (príloha č. 4),

      · pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby určenia postupu miestne príslušného RÚVZ. Ak takto doteraz neboli vylúčení žiaci celej triedy, preruší sa školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne príslušným RÚVZ,

      ·ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych žiakov, prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

      Pri podozrení na ochorenie v prípade pedagogického a odborného zamestnanca

      Podozrivý zamestnanec nenavštevuje školu a školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky jeho úzke kontakty (napr. napríklad kolegov zdieľajúcich jednu pracovnú miestnosť).

      Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

      · negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár a RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate zamestnanca do pracovného procesu,

      · pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ a prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

      Pri podozrení na ochorenie v prípade nepedagogického zamestnanca

      Podozrivý zamestnanec nenavštevuje školu a školské zariadenie až do usmernenia príslušného RÚVZ a škola vylúči zo školskej dochádzky, z dochádzky do práce jeho úzke kontakty. V prípade zamestnanca stravovacieho zariadenia je nutné uzatvoriť zariadenie do určenia ďalšieho postupu miestne príslušného RÚVZ.

      Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

      · negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár a RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate zamestnanca do pracovného procesu,

      · pozitívny, informuje zamestnávateľa a situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ,

      ·ak sa RT-PCR testom potvrdí viac pozitívne testovaných zamestnancov prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

       

      Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo zamestnancom školy

      · Škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ

      ČERVENÁ FÁZA

      Odporúčania:

      Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR.

      Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy platia nasledovné:

      V prípade potvrdeného žiaka:

      · Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac žiakov, odporúčame prerušiť vyučovanie v triedach žiakov s potvrdeným ochorením COVID-19 a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

      · Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti.

      · Po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej fázy.

      V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného zamestnanca

      · Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

      · Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti.

      V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka

      · Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

      V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo pracovníkom

      Škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

      Organizácia výchovno–vzdelávacieho procesu

      Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy riaditeľ zváži po dohode s miestne príslušným RÚVZ:

      · Žiakov prvého až piateho ročníka rozdelí riaditeľ základnej školy na triedy, v ktorých ich bude najviac 15.  V prípade, ak nie je v možnostiach školy kapacitne zabezpečiť takúto veľkosť tried, tak platí nasledovné: 

      1. prezenčné vyučovanie prebieha u žiakov prvého až piateho ročníka,
      2. vyučovanie žiakov druhého stupňa prebieha distančne.

      Pre prezenčné vyučovanie nad rámec predchádzajúcej fázy platí:

      1. vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi jednotlivými triedami.
      2. metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností je nevyhnutné prispôsobiť zloženiu konkrétnej triedy, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.

      Pre školu bude nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa) a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v základnej škole nezúčastní. Z tohto dôvodu základné školy majú možnosť autonómne koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a takisto majú možnosť autonómne upraviť obsah a formu vzdelávania.

      Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

      Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy:

      Pre žiakov zúčastňujúcich sa na prezenčnom vyučovaní nad rámec predchádzajúcej fázy  platí:

      • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter,
      • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy,
      • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít vo všetkých priestoroch školy,
      • Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3xdenne a podľa potreby,
      • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne,
      • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2 x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí),
      • Dezinfekcia rúk musí byť zabezpečená v každej triede a učebni.

      Zdroj: minedu.sk - Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. (18. 08. 2020).

    • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021:
     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021:

     • Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

      Dokument je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

      Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa či zamestnanec na ochorenie COVID-19.

      Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec podozrivý na ochorenie COVID19.

      Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi alebo nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagógom. Výstražný systém je stavaný na každú školu individuálne.

       

      Zelená fáza

      Zriaďovateľ

      · vydá pokyn riaditeľom základných škôl s materskými školami (ďalej len „riaditeľ materskej školy“) na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie priestorov a hračiek

      · zabezpečí prevádzku materských škôl vo svojej pôsobnosti v bežnom režime

      · zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky , bezdotykové teplomery a zásobníky na papierové utierky do umyvární vrátané papierových utierok.

      · v spolupráci s riaditeľom materskej školy zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov, potrebných pre zabezpečenie aktuálne stanovených hygienicko-epidemiologických podmienok vo všetkých priestoroch materskej školy a v exteriéri materskej školy.

      · dochádzku do materskej školy umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

      · škola si pre účely izolácie dieťaťa, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania vyčlení priestor. Miestnosť môže štandardne slúžiť aj na iné účely, ak je však do nej umiestnený dieťa s príznakmi ochorenia COVID 19 alebo iného prenosného ochorenia, následne po opustení miestnosti dieťaťom je dôkladne vydezinfikovaná.

       

      Riaditeľ

      · vydá pokyny, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

      · pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladajú písomné vyhlásenie o tom, že neprejavujú príznaky prenosného ochorenia a nemajú nariadené karanténne opatrenie.

      · V prípade možností zriadi ranný filter pri vstupe do materskej.

      · V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v materskej škole bezodkladne rieši vzniknutú situáciu podľa usmernenia tohto materiálu, časti Oranžová fáza.

       

      Zákonný zástupca

      · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

      · Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

      · Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.

      · Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie (na stiahnutie https://www.minedu.sk/data/att/16962.docx ) alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (na stiahnutie https://www.minedu.sk/data/att/16961.docx )

      · Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

      · V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

      Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

      · V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, podľa podmienok materskej školy.

      · Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

      · Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

      · Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

       

      Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19

      Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

      Rúško sú opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. K tomu patrí aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných priestoroch. Odstup sú opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách študentom a zamestnancom zaviesť v maximálnej miere objednávanie na časový interval namiesto čakania v radoch. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú to aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

      Odporúča sa: · Materská škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do materskej školy.

      · Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

      · Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

      · Materská škola, v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí vykonávanie ranného zdravotného filtra – meranie telesnej teploty.

      · Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.

      · Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy.

      · Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.

      · Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) má odporučené rúško.

      · V miestnosti, kde sa zdržujú osoby, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.

      · Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.

      · Odporúčame zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)

      Stravovanie

      · odporúčame stravovanie v miestnosti, kde sa trieda zdržuje počas dňa.

      · Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si samé jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.

      Odpočinok detí

      · Odporúčame, aby odpočinok detí prebiehal obvyklým spôsobom.

      · Odporúčame, aby materská škola podľa svojich možností, zabezpečila dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami.

       

      Pri podozrení na ochorenie COVID-19

      · Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

      · Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti, nasadiť mu rúško a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

      · Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

      · V prípade podozrivého dieťaťa alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy tohto dokumentu.

       

      Oranžová fáza

      · škola postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

      Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácií všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19

      · v prípade ak RÚVZ neskontaktuje školu do 48 hodín, tak škola kontaktuje miestne príslušné RÚVZ a informuje o podozrení u dieťaťa / pracovníka

      · škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

      Pri podozrení na ochorenie v prípade dieťaťa:

      Podozrivé dieťa nenavštevuje školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty 1 dieťaťa (napr. spolužiaci v triede). Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

      · negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivé dieťa manažuje miestne príslušný RÚVZ, ostatné deti prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom.

      · pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby určenia postupu miestne príslušného RÚVZ. Ak vylúčená nebola celá trieda, tak sa preruší školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne príslušným RÚVZ.

      · ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych detí, prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

      Pri podozrení na ochorenie v prípade pedagogického a odborného pracovníka:

      Podozrivý pracovník nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo výsledkov jeho RT-PCR testu škola vylúči zo školskej dochádzky jeho úzke kontakty (napr. napríklad kolegov zdieľajúcich jednu pracovnú miestnosť). Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

      · negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár a RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate pracovníka do pracovného procesu,

      · pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ a prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

      Pri podozrení na ochorenie v prípade nepedagogického pracovníka:

      Podozrivý pracovník nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušného RÚVZ škola vylúči zo školskej dochádzky jeho úzke kontakty. V prípade zamestnanca stravovacieho zariadenia uzatvoriť zariadenie do určenia ďalšieho postupu miestne príslušného RÚVZ . Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

      · negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár a RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate pracovníka do pracovného procesu

      · pozitívny, informuje zamestnávateľa a situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ

      Ak sa potvrdí viac pozitívnych pracovníkov, prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

       

      Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte s dieťaťom alebo pracovníkom školy.

      · materská škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ

       

      Červená fáza

      nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi, nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR. V prípade potvrdeného dieťaťa:

      · ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac detí, odporúčame prerušiť vyučovanie v triedach detí s potvrdeným ochorením COVID-19 a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ.

      V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienik,

      · ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje prislúchajúci lekár všeobecnej starostlivosti,

      · po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej fázy.

      V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného pracovníka:

      · vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného pracovníka. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ. V materskej škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika,

      · ak sa u nejakého z priamych kontaktov pracovníkov objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje prislúchajúci lekár všeobecnej starostlivosti.

      V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka:

      · vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného pracovníka. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

      V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte s dieťaťom alebo pracovníkom

      · materská škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

      Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) musí mať rúško alebo ochranný štít.

      · Mimo priestorov vlastnej triedy v interiéri nutnosť nasadiť rúška aj deťom.

      Odpočinok detí

      · Zabezpečiť čo najväčšiu vzdialenosť medzi okrajmi lôžok detí vzhľadom na počet detí navštevujúcich danú triedu počas červenej fázy.

      Preberanie dieťaťa v červenej fáze:

      · Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou; škola si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi priestormi.

      · Dieťa i sprevádzajúca osoba prichádza do materskej školy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

      · Pracovník/pracovníčka materskej školy preberá dieťa od sprevádzajúcej osoby nasledovne: sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a to iba po nevyhnutne nutnú dobu (najmä odovzdanie, vyzdvihnutie dieťaťa bez zbytočného vstupovania do šatne), pracovník/pracovníčka materskej školy vykoná ranný zdravotný filter a v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.

      Pracovno-právne vzťahy:

      · Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne.

      · Počas prerušenia vyučovania zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť „zamestnancov“ na pracovisku s náhradou mzdy a to až do získania negatívneho výsledku laboratórneho testu. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou.

      · Ak je výchova a vzdelávanie organizované ako dištančné, pedagogický zamestnanec zabezpečuje dištančné vzdelávanie formou práce z domu (home office) a patrí mu príslušný plat, pretože ide o riadne vykonávanie práce.

      · Ak po obnovení vyučovania niektorý zamestnanec zo subjektívnych dôvodov (nepodložená obava z nákazy) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže: sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky v zmysle § 111 ods. 1 Zákonníka práce alebo ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.

      Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021 Počas obdobia 2. 9 – 14.9 . sa nad rámec zelenej fázy odporúča:

      · Neorganizovať hromadné otvorenie školského roku.

      · Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter (na stiahnutie https://www.minedu.sk/data/att/16963.docx )

      · Deti majú odporúčané nosiť rúška, ostatní povinne nosia rúško (ochranný štít) všade vo vnútorných priestoroch materskej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

      · Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) nosí rúško alebo ochranný štít.

      · Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho podľa podmienok materskej školy. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.

      · Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16.9 – 23.

    • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021:
     • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021:

     • Základná škola

      Nový školský rok sa začína 2. septembra 2020 (streda).

      Slávnostné otvorenie školského roka prebehne netradične v  triedach so začiatkom o 7:45 hod.

      Príchod žiakov do školy je v čase od 7,10 do 7,30 hod. 

      Žiaci 1. ročníka

      Prvý deň prichádzajú žiaci v sprievode len jedného zákonného zástupcu. Rodičia musia mať po celý čas pobytu v ZŠ rúško, žiaci všade, okrem triedy. Žiaci aj rodičia pri vstupe použijú dezinfekčný prostriedok na ruky a odchádzajú do triedy podľa pokynov triednej učiteľky . V triede odovzdajú triednej učiteľke Dotazník a vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka. 

      Ostatní žiaci

      Ostatní žiaci prichádzajú do školy s rúškom na tvári, bez rodičov (okrem nových žiakov). Žiaci si pri vstupe vydezinfikujú ruky a odchádzajú do svojej triedy v sprievode triedneho učiteľa.  Upozorňujeme na  bezpodmienečnú nutnosť mať zákonným zástupcom vyplnené a podpísané tlačivo Dotazník a vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka. Bez neho sa nebude môcť žiak zúčastniť na vyučovaní.

      Dňa 2. 9. bude pobyt žiakov v škole krátky, maximálne do 8:45 hod. Potom žiaci odchádzajú  domov. Zákonní zástupcovia môžu žiakov počkať pred budovou školy. 

      Materská škola

      Nový školský rok sa začína 2.septembra 2020 (streda).

      Prevádzka v MŠ je od 6:30 do 16:00.

      Dieťa privedie do MŠ iba jedna dospelá osoba najneskôr do 8:00 hod.

      Pokiaľ sa v šatni nachádzajú tri osoby, počká až sa šatňa uvoľní.

      Rodič musí mať rúško počas celého pobytu v MŠ. Pri vstupe do budovy si vydezinfikuje ruky spolu s dieťaťom a odovzdá dieťa do triedy bez zbytočného zdržiavania sa a zdĺhavého lúčenia. Odovzdá pani učiteľke vyplnený Dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Je zakázané nosiť z domu deťom hračky, jedlo a nápoje.

      Deti nemusia nosiť rúška, no je potrebné, aby mali jedno v skrinke.

      Prosíme rodičov, aby dali deťom do MŠ podpísané pevné  prezuvky, pyžamko a náhradné oblečenie do skrinky.

      Dotazníky a Vyhlásenia - tlačivá pre rodičov Z webovej stránky MŠ SRMaterská škola1,  Materská škola2, Základná škola1,  Základná škola2.

      Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

      Informácie na ďalšie dni zverejníme čoskoro

    • Oznam školskej jedálne:
     • Oznam školskej jedálne:

     • Vzhľadom na pripravované zmeny vo financovaní stravy v školách (strava zadarmo), si Vás dovoľujeme upozorniť,  že od januára 2021 sa stravovanie zadarmo ruší. Prihláška na stravu, ktorú obdržíte, platí teda iba od septembra 2020 do decembra 2020. 

      Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v škole u vedúcej ŠJ od pondelka 17.8.2020 od 8,00 h – do 13,00 hod.

      Zálohová platba 10 €  sa  nebude vyžadovať. Stravníci ešte budú dočerpávať z preddavku, ktorý zaplatili v septembri 2019.

      V priebehu mesiaca december budú vydávané nové prihlášky na stravu súčasne už so šekom na mesiac január 2021.

      Žiadame vyplnenú prihlášku na stravu v škole 9/2020 až 12/2020 odovzdať vedúcej ŠJ najneskôr do 26.8.2020.

      Odhlasovanie stravy v škole deň vopred na číslo 0904/381093 p. Moravčíková - vedúca ŠJ, alebo pevná  linka 032/6401592.

    • Prevádzka ZŠ:
     • Prevádzka ZŠ:

     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

      Pokyny riaditeľa  ZŠ s MŠ Horná Streda, upravujúce podmienky základnej  školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach:

      a) prevádzky a vnútorného režimu základnej školy do konca školského roku 2019/2020,

      b) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

      • Prevádzka ZŠ bude od 7,10 hod.  do 16,00 hod.
      • Ráno bude vždy príchod žiakov do školy od 7,10 hod  do  7,30 hod.
      • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania: Príloha č.1
      • S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID –19 v základnej škole je nevyhnutné, aby žiaci prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
      • V ZŠ sa uskutoční ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov pri vstupe do budovy školy povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom a dezinfekcia rúk.

      Zákonný zástupca

      • Zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy: nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk.
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň (v plastovom vrecku) minimálne dve čisté vydezinfikované rúška a balíček hygienických jednorazových vreckoviek.
      • Vstup do budovy školy nie je rodičom povolený.
      • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie - žiak odovzdá  Vyhlásenie o bezinfekčnosti - Príloha č. 2.  pri vstupe do budovy školy.
      • Zákonný zástupca v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

      Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Organizácia

      • Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností budú  prispôsobené zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.
      • V každom ročníku bude učiť jeden učiteľ (triedny učiteľ) do 12:00 hod. a jeden učiteľ v ŠKD (len pre 1., 2. a 3. ročník dovtedy, kým žiaci neodídu z družiny domov). .
      • Podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne „od nástupu žiakov do školy“. Vzhľadom na charakter výchovno – vzdelávacieho procesu, ktorý budeme uskutočňovať,  písomné a ústne skúšanie sa nebude realizovať do konca školského roku 2019/2020.
      • Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole. Základná škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety.
      • Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Budeme dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenosu nákazy.

      Opatrenia

      • Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci budú riadiť  opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
      • Odporúča sa minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou. V prípade  väčšieho počtu žiakov prichádzajúcich do ZŠ budú žiaci usmernení povereným zamestnancom, aby vstupovali individuálne – v rozostupoch tak, aby sa dala zmerať teplota každému žiakovi.
      • Prosíme o dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy školy dezinfekčným prostriedkom, ktorý sa bude aplikovať bezdotykovo.
      • Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe žiaka do základnej  školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie: Príloha č. 2.
      • Zákonný zástupca pripraví žiakovi rezervné rúško(pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
      • Žiak si po príchode do triedy umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
      • Žiak bude nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno -vzdelávací proces. Na toalety bude odchádzať vždy s rúškom na tvári.
      • Nepedagogický zamestnanec školy bude nosiť rúško.  Pedagogický zamestnanec má odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít.
      • V miestnosti, kde sa zdržuje skupina bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
      • Základná škola bude opakovane upozorňovať  žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
      • Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov budeme organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.
      • Pre každú skupiny žiakov vonku bude určený oddelený priestor.
      • Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Textilné  uteráky sa nebudú používať.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
      • Upratovací personál bude informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí. Bude vykonávané minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí, vypínače, zábradlia).
      • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy budú nachádzať, sa bude vykonávať najmenej raz denne.
      • Smetné koše budú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (bez vrchného krytu).

      Stravovanie

      • Stravovanie pre žiakov ZŠ bude zabezpečené v školskej jedálni.
      • Skupiny žiakov sa nebudú v jedálni premiešavať, pri stoloch bude zabezpečený odstup.
      • Stravu bude vydávať personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom.
      • Žiaci si jedlo a nápoje budú sami odoberať cez výdajné okno v školskej jedálni.
      • S dokladaním jedál, nápojov a príborov bude vypomáhať sprevádzajúci pedagogický zamestnanec v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom.
      • Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú.

      Upozornenie:

      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
      • Ak bude žiak v priebehu dňa vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19 bude umiestnené v samostatnej miestnosti a budeme kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID –19 bude základná škola informovať príslušný RÚVZ tak, ako je to vprípade iných infekčných ochorení.
      • Ak sa u zamestnanca základnej školy objavia príznaky nákazy COVID –19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom bude informovať riaditeľa základnej školy a opustí základnú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

      Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základnej školy po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

      V Hornej Strede dňa 26. 05. 2020                       Mgr. Peter Vrábel

    • Prevádzka MŠ:
     • Prevádzka MŠ:

     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020

      Pokyny riaditeľa ZŠ s MŠ Horná Streda, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach:

      a) prevádzky a vnútorného režimu materskej školy do konca školského roku 2019/2020,

      b) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

      • Prevádzka MŠ bude od 6:30 hod. do 15:30 hod.
      • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci materskej školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania: Príloha č.1
      • S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID –19 v materskej škole je nevyhnutné, aby deti, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
      • V MŠ sa uskutoční ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do MŠ a dezinfekcia.

      Zákonný zástupca

      • Zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom, vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy: nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk.
      • Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
      • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie: Vyhlásenie o bezinfekčnosti - Príloha č. 2.
      • Zákonný zástupca zabezpečí, aby si dieťa nenosilo hračky a iný  materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia do materskej školy.
      • Zákonný zástupca v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

      Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.

      • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa=   MŠ - Priloha č. 6.

      Organizácia

      • Prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti sa bude organizovať  v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ a podľa poveternostných podmienok.
      • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
      • Materská škola do konca školského roku nebude organizovať žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.
      • Materská škola sa  v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.
      • Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Budeme dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenosu nákazy.

      Opatrenia

      • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti budú riadiť  opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy bude pohybovať vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupovania do šatne.
      • Odporúča sa minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou. V prípade  väčšieho počtu osôb prichádzajúcich do MŠ, prosíme vstupovať do šatne individuálne (rodič a dieťa), ostatní budú čakať vo vonkajších priestoroch.
      • Prosíme o dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do šatne dezinfekčným prostriedkom, ktorý sa bude aplikovať bezdotykovo.V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID –19) sa dieťa nepreberie.
      • Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie: Príloha č. 2.
      • Sprevádzajúca osoba zabezpečí (v plastovom vrecku) umiestnenie čistého vydezinfikovaného rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
      • Dieťa si následne umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom pani učiteľky alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
      • Nepedagogický zamestnanec školy bude nosiť rúško pri preberaní detí počas ranného filtra a pri akomkoľvek kontakte s deťmi. Pedagogický zamestnanec má odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít.
      • V miestnosti, kde sa zdržuje skupina bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
      • Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.
      • Osobitná pozornosť sa bude venovať dezinfekcii šatňových, vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov.
      • Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Poháriky, zubné pasty a zubné kefky  sa nebudú  používať. Textilné  uteráky sa rovnako nebudú používať.
      • Upratovací personál bude informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
      • Smetné koše budú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (bez vrchného krytu).

      Stravovanie a odpočinok detí

      • Stravovanie pre deti v MŠ bude zabezpečené v bežnej podobe v školskej jedálni.
      • Stravu bude vydávať personál spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
      • Všetky deti budú po obede absolvovať odpočinok na lôžkach, ktoré budú od seba vzdialené minimálne 1 meter.

      Upozornenie:

      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
      • Ak bude dieťa v priebehu dňa vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19 bude umiestnené v samostatnej miestnosti a budeme kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID –19 bude materská škola informovať príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
      • Ak by sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID –19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom bude informovať riaditeľa  školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
      • V prípade potvrdenia ochorenia - MŠ bude postupovať podľa usmernenia príslušný RÚVZ.

      Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky materskej školy po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

      V Hornej Strede dňa 26.05. 2020                    Mgr. Peter Vrábel

    • Stravovanie od 1.6.2020:
     • Stravovanie od 1.6.2020:

     •   Podľa    rozhodnutia   Ministerstva školstva SR par. 140 ods. 13 a par. 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude prebiehať stravovanie žiakov základnej školy u nás nasledovne:

      Obed  bude  možný  poskytovať  všetkým  žiakom  bez  ohľadu na  jeho prítomnosť  v školskom  zariadení. Bude vydávaný v dvoch možných formách:

      1. odstravovaním  žiaka  priamo v jedálni = pre žiakov prítomných na vyučovaní.

      2. odberom  v prenosných  nádobách.

         Žiadame týmto rodičov žiakov tried 1. až  9., alebo  zákonných zástupcov  dieťaťa,  aby  záväzne  svoje  dieťa  prihlásili na odoberanie  stravy a to výberom jednej z týchto štyroch nižšie uvedených možností:

      1.  dieťa bude prítomné v škole na vyučovaní a strava mu bude podávaná v priestoroch školskej jedálne.

      2.  dieťa bude prítomné na vyučovaní, ale nemá záujem o odoberanie stravy v žiadnej z ponúknutých možností.

      3.  dieťa  nebude  prítomné na vyučovaní  a chce  odoberať  stravu  do prenosných  nádob / v tomto prípade   môže  pripravenú stravu prebrať  IBA  RODIČ  ALEBO  ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA. V čase  od  12.00 hod do 13.00 h   treba  si priniesť   tašku, alebo  igelitové  vrecko. Strava bude vydávaná zo zadných priestorov školskej  kuchyne (vchod pri kotolni).

      4.  dieťa nebude prítomne na vyučovaní, a ani nemá záujem o odoberanie stravy.

      Žiadame týmto rodičov, aby DO PONDELKA 25.5.2020 ohlásili na mobilné číslo 0904/381093 vedúcej školskej  jedálne p. Moravčíkovej  formou SMS uviedli o akú  formu  stravy  majú  záujem,  stačí uviesť  jedno číslo zo štyroch vyššie uvedených možností. Nezabudnite uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

      Na stravu na obedy sa Prihlasuje na celý týždeň vopred, odhlasovanie treba deň vopred  do 14,00 hod.

      UPOZORNENIE: Pri včasnom neodhlásení dieťaťa deň vopred do 14,00 hod uhrádza rodič stravné v plnej sume 1,20 €, ktoré mu bude odrátané zo zálohy (10 € uhradenej v septembri 2019).

    • Veľké poďakovanie:
     • Veľké poďakovanie:

     • Vážení rodičia,

      dovoľte nám, aby sme Vám veľmi pekne poďakovali za Vašu mimoriadnu pomoc pri vzdelávaní Vašich detí a našich žiakov počas týchto ťažkých chvíľ, ktoré všetci prežívame. Učíme spôsobom, ktorý sme tu nikdy nemali a i my sami sa s tým musíme popasovať. Sme radi, že sme v spojení takmer so všetkými žiakmi našej školy, čo je vo veľkej miere aj Vaša zásluha.

      Po možnom avizovanom zverejnení podmienok otvárania škôl Vás o situácii budeme informovať prostredníctvom webu našej školy aj prostredníctvom školského facebooku.

      Krásny deň Vám prajeme....

      Vedenie školy

     • Opatrenia ministerstva školstva:

     • Školy ostanú zatvorené až do odvolania.

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9, ktoré píšu žiaci deviateho ročníka.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

      Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Termíny budú ešte upresnené.

      Vyučovacie programy pre deti vysiela RTVS na Dvojke.

      Nová platforma na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

      Podrobné informácie sú tu.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje