• Veľké poďakovanie:
     • Veľké poďakovanie:

     • Vážení rodičia,

      dovoľte nám, aby sme Vám veľmi pekne poďakovali za Vašu mimoriadnu pomoc pri vzdelávaní Vašich detí a našich žiakov počas týchto ťažkých chvíľ, ktoré všetci prežívame. Učíme spôsobom, ktorý sme tu nikdy nemali a i my sami sa s tým musíme popasovať. Sme radi, že sme v spojení takmer so všetkými žiakmi našej školy, čo je vo veľkej miere aj Vaša zásluha.

      Po možnom avizovanom zverejnení podmienok otvárania škôl Vás o situácii budeme informovať prostredníctvom webu našej školy aj prostredníctvom školského facebooku.

      Krásny deň Vám prajeme....

      Vedenie školy

     • Opatrenia ministerstva školstva:

     • Školy ostanú zatvorené až do odvolania.

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9, ktoré píšu žiaci deviateho ročníka.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

      Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Termíny budú ešte upresnené.

      Vyučovacie programy pre deti vysiela RTVS na Dvojke.

      Nová platforma na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

      Podrobné informácie sú tu.

    • Oznam
     • Oznam

     • Zmeny v hodnotení žiakov

      V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 Vám oznamujeme, že

      • priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie – žiaci nedostávajú známky
      •  predmety – Telesná a športová výchova, Náboženská výchova, Etická výchova, Výtvarná výchova, Pracovné vyučovanie, Technika, Hudobná výchova, Informatika, Angličtina hrou, Hravá informatika  nebudú pri záverečnom hodnotení klasifikované. Na koncoročnom vysvedčení budú mať žiaci uvedené pri týchto predmetoch absolvoval/a
      • prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia
      • ostatné vyučovacie predmety budú klasifikované známkou v zmysle metodického pokynu na hodnotenia a klasifikáciu a teda si vyžadujú od žiakov aktívny prístup v dištančnom vzdelávaní
    • Pomoc rodičom:
     • Pomoc rodičom:

     • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil na svojom webovom sídle https://vudpap.sk/ viaceré metodické materiály, ktoré sú určené učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom, napr.:

      • Zásady komunikácie učiteľ – rodič – žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii
      • WELCOME: APLIKÁCIA PRE RODIČOV I PEDAGÓGOV
      • O videohrách vo vzdelávaní
      • Metodické odporúčania pre pedagogických a odborných zamestnancov, pracujúcich na školách v systéme poradenstva a prevencie
      • Nové usmernenia pre CPPaP a CŠPP v období koronavírusu
      • 11 dobrých rád pre rodičov, ktorí svoje deti musia v týchto náročných dňoch učiť doma

      Informácie odporúčame sledovať na stránke https://vudpap.sk/  a https://www.ucimenadialku.sk/

    • Uzatvorenie areálu školy
     • Uzatvorenie areálu školy

     • Z dôvodu šírenia ochorenia COVID - 19 je celý areál školy vrátane ihriska a vonkajších priestorov uzatvorený. Odporúčame rodičom, aby sa deti v záujme prevencie nezhromažďovali v kolektívoch. Ideálne je zdržiavať sa doma alebo voliť prechádzky na menej frekventované miesta. V tomto čase je naozaj dôležité, aby sme zodpovedne a v záujme bezpečnosti samých seba a svojho okolia obmedzovali pohyb vonku len na nevyhnutnú dobu.

      Ďakujeme za pochopenie a želáme príjemne strávený čas v kruhu svojich najbližších.

    • Usmernenie vo veci PRERUŠENIA VYUČOVANIA v ZŠ s MŠ Horná Streda:
     • Usmernenie vo veci PRERUŠENIA VYUČOVANIA v ZŠ s MŠ Horná Streda:

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z., na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      V rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu bude v období od 16. marca do 27. marca 2020 vrátane prerušené vyučovanie v ZŠ s MŠ Horná Streda. Žiaci sa budú vzdelávať formou samoštúdia.

      Odporúčame:

      - zdržiavať sa v domácom prostredí,

      - nenavštevovať obchodné centrá a hromadné podujatia,

      - nestretávať sa so spolužiakmi,

      - využiť tento čas na samoštúdium,

      - očakávať elektronické zasielanie úloh od vyučujúcich cez Edupage,

      - sledovať stránku školy.

      Prosíme Vás, aby ste priebežne sledovali web sídla školy o domácom vzdelávaní žiakov.

      Bližšie informácie o tom, aké zmeny v organizácii školského roka to prinesie, nájdete v usmernení ministerky školstva Martiny Lubyovej.https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      žiadame Vás, aby ste pravidelne sledovali stránky školy, školský Facebook, ale aj stránky Ministerstva školstva, mesta Nové Mesto nad Váhom a Úradu verejného zdravotníctva. Tu nájdete všetky dôležité informácie súvisiace s vírusom COVID-19. V prípade akejkoľvek zmeny vo vyučovaní Vás budeme ihneď informovať prostredníctvom web stránky školy, portálu Edupage a školského Facebooku. Škola dodržiava všetky pokyny a nariadenia, ktoré sú jej uložené.

      Preto Vás žiadame, aby ste ich v záujme zdravia Vašich detí plne rešpektovali.

      Ďakujeme.

    • ZÁKAZ VSTUPU:
     • ZÁKAZ VSTUPU:

     •     Riaditeľ školy vydáva z preventívnych dôvodov ZÁKAZ VSTUPU do priestorov školy všetkým osobám, okrem žiakov a zamestnancov školy.Rodičia si môžu žiakov vyzdvihnúť po skončení vyučovania pred budovou školy o 11.10, 12.05, 13.00, 14,30, 15.00, 15.30 a 16,00 hod. Pri vchode do školy je zvonček-v prípade potreby môžte zazvoniť. Na základe písomného súhlasu rodiča, môže žiak odísť z ŠKD domov sám.Cudzí stravníci si môžu obed prevziať v čase od 11.10 – 12.30 hod. cez zadný vchod do ŠJ.Ďakujeme za rešpektovanie tohto zákazu!

      MŠ HORNÁ STREDA: Riaditeľ školy vydáva z preventívnych dôvodov usmernenie na preberanie detí do MŠ a  z MŠ: Do MŠ v čase 6,30 hod – 8,00 hod v šatni, Z MŠ v čase 12,00 h - 12,15 h v šatni a 15,00 h - 16,00 hod v šatni MŠ. Ďakujeme za rešpektovanie tohto usmernenia!

      DÔLEŽITÝ OZNAM MŠ: Žiadame rodičov detí MŠ, aby pravidelne sledovali internetovú stránku ZŠ s MŠ Horná Streda=TU a školský Facebook, kde nájdu usmernenia Ministerstva školstva, ohľadne šíriaceho sa respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVI–19 a týmito usmerneniami sa riadili. Ďakujeme. MŠ Horná Streda.

    • Dôležité odporúčanie:
     • Dôležité odporúčanie:

     • Aktualizovaná informácia k včerajšiemu usmerneniu: AKTUALIZÁCIA (10. 3. 2020):

      Na základe pokynov krízového štábu mesta Nové Mesto nad Váhom sa odporúča rodičom žiakov, ktorí sa vrátili z rizikových oblastí, resp. ich rodinní príslušníci pracovne navštevujú rizikové oblasti, aby zvážili domácu izoláciu žiakov a kontrolovali ich zdravotný stav. Títo žiaci budú z vyučovania ospravedlnení. Žiakov, ktorých si rodičia ponechajú v domácej izolácii je potrebné nahlásiť telefonicky alebo mailom riaditeľovi školy.

    • OZNAMY:
     • OZNAMY:

     •  1.    V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19  s  okamžitou platnosťou rušíme až do odvolania všetky exkurzie, výlety, kultúrne a športové podujatia.

       2.    Žiadame rodičov, aby do stredy 11.3.2020 zabezpečili pre svoje deti hygienické vrecúško, ktorého súčasťou bude mydlo, uterák, hygienické vreckovky a dezinfekčný gél na ruky.

      3.    odporúčame  dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok  na báze alkoholu,
      - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
      - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
      - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

    • UPOZORNENIE:
     • UPOZORNENIE:

     • V súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 vydalo MŠVVaŠR dňa 28. 2. 2020 pod č. 2020/9906:1-A1000 usmernenie:

      V prípade, že žiaci boli alebo sa vrátili v najbližších dňoch z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

      V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia uvedené symptómy (teplota nad 38 oC, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie) za obdobie 14 dní, musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky a riadiť sa jeho príkazmi! Takáto osoba nesmie chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie!

      Je dôležité dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia: pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou najmenej 20 sekúnd, použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu, vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou.

      Rodičia by nemali posielať dieťa do školy s príznakmi ochorenia.

      V prípade potreby môžete kontaktovať CALL centrum v nepretržitej prevádzke:

      RÚVZ Trenčín: 0911/763 203.

     • Firma PORSCHE sponzorsky dar:

     • FIRMA PORSCHE ODOVZDALA NAŠEJ ŠKOLE PRE NAŠICH ŽIAKOV SPONZORSKY DAR pomôcky na vyučovanie v predmete Technika v školskej dielni- viď foto:

     • Prosba rodičov

     •    Milí rodičia a priatelia školy,  

            touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za rok 2019 v prospech Rodičovského združenia pri ZŠsMŠ v Hornej Strede. Rodičovské združenie sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy. Máme záujem, aby sa deti vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi. Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez Vašej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné príspevky. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2 % z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani korunu naviac, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt. 

         Ako rodičovské združenie Vás teda prosíme, aby ste poskytli 2 % z Vašich už zaplatených daní v prospech školy a našich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité. 

      Ďakujeme.  RZ pri ZŠ s MŠ Horná Streda.                              Tlačivo na 2 % z už zaplatenej dane 2019.pdf

     • VACUUMSCHMELZE sponzorsky dar:

     • FIRMA VACUUMSCHMELZE HORNÁ STREDA ODOVZDALA NAŠEJ ŠKOLE PRE NAŠICH ŽIAKOV SPONZORSKY DAR pomôcky na vyučovanie v predmete Technika v školskej dielni- viď foto:

    • Výborné 3.miesto v okrese:
     • Výborné 3.miesto v okrese:

     • Dňa 29.1.2020 sa naša šikovná žiačka 5.ročníka Viktória Királová zúčastnila súťaže Matematická olympiáda okresné kolo v Novom Meste nad Váhom, kde sa umiestnila na výbornom 3.MIESTE V OKRESE o jeden bod za prvým žiakom. Viktorke GRATULUJEME a ĎAKUJEME jej za super výbornú reprezentáciu našej školy.

    • Vianočné želanie
     • Vianočné želanie

     •      Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

         Ďakujeme Vám za spoluprácu, za podporu a priazeň v roku 2019. Želáme Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky plné porozumenia a lásky v kruhu najbližších. Zažite príjemnú atmosféru Vianoc, ktorá Vás naplní energiou a odhodlaním.V roku 2020 Vám želáme zdravie, šťastie a úspechy v osobnom i pracovnom živote.

      Zamestnanci ZŠ s MŠ Horná Streda. 🎄❄️☃️🍀

    • Informácia:
     • Informácia:

     • Rodič - zákonný zástupca po oznámení neprítomnosti svojho dieťaťa v škole triednemu učiteľovi, musí túto neprítomnosť svojho dieťaťa oznámiť aj vedúcej školskej jedálne deň vopred-v núdzovej situácii ráno do 7:30 h, telefón: +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne. Ďakujeme. Pekný deň....

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, Slovakia
   • 36125440
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje